Title
Уведомление за събиране на оферти 1 2017-02-23 21:28:13
ОП "Доставка на съдове за събиране на битови и строителни отпадъци за нуждите на ОП "Благоустройство и комунално стопанство" гр. Костенец, по обособени позиции" 2017-02-09 15:43:50
"Технически инвестиционен проект за „Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец“ 2016-12-02 14:30:42
ОП "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА НАПРАВА НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ С ПРОЕКТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" 2016-09-29 15:42:08
Уведомление за събиране на оферти, чрез пазарни консултации. 2016-09-19 11:43:02
ОП "Специализирана комунална техника" 2016-09-15 15:55:32
ОП "Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по проектиране на община Костенец" 2016-07-20 15:36:42
ОП„Избор на финансова институция за предоставяне на Община Костенец на банков кредит в размер на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева ". 2016-06-15 11:49:11
ОП „Доставка на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Костенец” 2016-06-03 14:25:06
ОП „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект" и упражняване на авторски надзор" 2016-04-14 11:37:17

Pages