Title
ОП "Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на: "Общински път SFO 1370 /І-8/ Костенец - с.Костенец - лет.Костенец" 2016-01-29 11:05:50
ОП "Доставка на газьол за нуждите на Община Костенец" 2015-08-21 11:09:47
ОП "Избор на изпълнител на СМР по обект ремонт на общински пътища" 2015-07-17 11:20:43
ПП "Проектиране общински обекти" 2015-07-10 14:20:21
ОП "Проектиране и изграждане укрепително съоръжение път" 2015-07-09 14:46:13
ОП "Избор на изпълнител за изграждане на канализационни мрежи на територията на Община Костенец" 2015-06-11 15:40:20
ОП "Избор на изпълнител за ремонт и реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи на територията на Община Костенец" 2015-06-11 15:39:38
ОП "Избор на изпълнител за строително-монтажни работи на обект: „Физкултурен салон към СОУ „Свети Климент Охридски”, гр.Костенец, ул.”Бреза” №4" 2015-05-19 11:00:20
ОП „Избор на изпълнител за ремонт и реконструкция на канализационни и водопроводни мрежи на територията на Община Костенец“ 2015-05-19 10:58:44
ПП "Упражняване НСН при СМР на противопожарни кули" 2015-04-23 09:43:57

Pages