Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №63 по Протокол №10 от 05 юни 2018г. - Гласуване чрез подписка RESHENIE_63_2018.doc
Решение №62 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно отпускане на еднократни помощи RESHENIE_62_2018.docx
Решение №61 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно отпускане на дърва за огрев на военноинвалиди и военнопострадали RESHENIE_61_2018.docx
Решение №60 по Протокол №9 от 31 май 2018г. RESHENIE_60_2018.docx
Решение №59 по Протокол №9 от 31 май 2018г. RESHENIE_59_2018.docx
Решение №58 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно изработване на ПУП-ИПУР НА с.Костенец между 78-288-69-283-287 RESHENIE_58_2018.docx
Решение №57 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно приемане на Система за прием в първи клас в общинските училища на територията на общината RESHENIE_57_2018.docx
Решение №56 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Костенец RESHENIE_56_2018.docx
Решение №55 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно промяна в Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Костенец през 2018г. RESHENIE_55_2018.docx
Решение №54 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Костенец RESHENIE_54_2018.docx

Pages