Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №72 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. относно даване на съгласие, като собственик за изменение на ПУП-ИПУР и ПУП-ИПРЗ на УПИ XI-116 и УПИ X в кв.13 по регулационния план на с.Подгорие RESHENIE_72_2018.docx
Решение №71 по Протокол №12 от 28 юни 2018г. относно уреждане на сметки по регулация за образуване на УПИ III-58 и УПИ IV-58 в кв.15 по плана на с.Подгорие RESHENIE_71_2018.docx
Решение №70 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. относно промяна в структурата на ОП"БКС" гр.Костенец RESHENIE_70_2018.docx
Решение №69 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. относно промяна в Наредбата за отглеждане на животни на територията на община Костенец RESHENIE_69_2018.docx
Решение №68 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация RESHENIE_68_2018.docx
Решение №63 по Протокол №10 от 05 юни 2018г. - Гласуване чрез подписка RESHENIE_63_2018.doc
Решение №62 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно отпускане на еднократни помощи RESHENIE_62_2018.docx
Решение №61 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно отпускане на дърва за огрев на военноинвалиди и военнопострадали RESHENIE_61_2018.docx
Решение №60 по Протокол №9 от 31 май 2018г. RESHENIE_60_2018.docx
Решение №59 по Протокол №9 от 31 май 2018г. RESHENIE_59_2018.docx

Pages