Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №46 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно даване на съгласие, като собственик за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план- изменение на УПИ V в Момин проход RESHENIE_46_2018.docx
Решение №45 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно отпускане на финансови средства на ЛРД с.Костенец за закупуване на дървен материал RESHENIE_45_2018.docx
Решение №44 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно отпускане на финансови средства на ТД"Равни чал" с.Костенец за закупуването на дървен материал RESHENIE_44_2018.docx
Решение №43 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно назначаване на одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на "Еледжик-Стил" ЕАД RESHENIE_43_2018.docx
Решение №42 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно приемане на докладите на читалищата на територията на община Костенец RESHENIE_42_2018.docx
Решение №41 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно промяна в Наредба за управление на общинските пътища в община Костенец RESHENIE_41_2018.docx
Решение №40 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно промяна в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Костенец през 2018г. RESHENIE_40_2018.docx
Решение №39 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година RESHENIE_39_2018.docx
Решение №38 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Костенец RESHENIE_38_2018.docx
Решения по Протокол 6 RESHENIA_6_2018.doc

Pages