Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №36 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно даване на съгласие, като собственик на поземлен имот с идентификатор № 38916.10.220 RESHENIE_36_2018.docx
Решение №35 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно изменение и допълнение на решение № 63/ 26.04.2012г. RESHENIE_35_2018.docx
Решение №34 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно кандидатстване на община Костенец в процедура чрез подбор на проектни предложения- Площи RESHENIE_34_2018.docx
Решение №33 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно кандидатстване на община Костенец в процедура чрез подбор на проектни предложения RESHENIE_33_2018.docx
Решение №32 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно кандидатстване на община Костенец по Програма за трансгранично сътрудничество RESHENIE_32_2018.docx
Решение №31 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно кандидатстване на община Костенец по Програма за трансгранично сътрудничество RESHENIE_31_2018.docx
Решение №30 по Протокол 5 относно издаване на запис на заповед от община Костенец в полза на ДФЗ, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност по подмярка 7.2 RESHENIE_30_2018.docx
Решение №29 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно годишен счетоводен отчет за 2017г. на "Медицински център I-Костенец" ЕООД RESHENIE_29_2018.docx
Решение №28 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно Годишен счетоводен отчет за 2017г. на "СБР-НК"ЕООД RESHENIE_28_2018.docx
Решение №27 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно промяна в Програмата за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Костенец през 2018 година RESHENIE_27_2018.docx

Pages