Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №80 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно даване на съгласие, като собственик на ул."Самуил" за изменение на улична регулация п имотните граници на имот с идент.№ 38916.10.608 RESHENIE_80_2019.pdf
Решение №79 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно продажба на помещения, собственост на "Еледжик-Стил"ЕАД (в ликвидация) RESHENIE_79_2019.pdf
Решение №78 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно утвърждаване на самостоятелни паралелки в общинските неспециализирани основни училища на територията на община Костенец RESHENIE_78_2019.pdf
Решение №77 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишните програми RESHENIE_77_2019.pdf
Решение №76 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Костенец RESHENIE_76_2019.pdf
Решение №74 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно отчет за дейността на ОбС-Костенец и ПК за периода 01.01-30.06.2019г. RESHENIE_75_2019.pdf
Решение №74 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно отчет за дейността на ОбС-Костенец иПК за периода 01.01-30.06.2019г. RESHENIE_74_2019.pdf
Решение №73 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно награждаване с почетен знак "За граждански принос" д-р Тодорка Томова RESHENIE_73_2019.pdf
Решение №72 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно кандидатстване на Община Костенец с проектно предложение по ОП"Околна среда 2014-2020"" RESHENIE_72_2019.pdf
Решение №71 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно изменение в Реш.№4/29.01.2015г. на ОбС-Костенец RESHENIE_71_2019.pdf

Pages