Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №16 по Протокол №2/31.01.2019 относно приемане на План-сметка за необходимите разходи за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци за 2019г. RESHENIE_16_2019.docx
Решение №15 по Протокол №2/31.01.2019 относно извършване на независим одит на Звено „Спорт” към Общинска администрация RESHENIE_15_2019.docx
Решение №14 по Протокол №2/31.01.2019 относно извършване на независима проверка от оторизирана фирма на общинските гори на терен RESHENIE_14_2019.docx
Решение №13 по Протокол №2/31.01.2019 относно назначаване на юрист на граждански договор към Общински съвет – Костенец RESHENIE_13_2019.docx
Решение №12 по Протокол №2/31.01.2019 относно заплащане транспортните разноски на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейност, считано от 01.01.2019г. RESHENIE_12_2019.docx
Решение №11 по Протокол №2/31.01.2019 относно изменение на Решение №10/15.02.2018 на ОбС-Костенец за избор на делегат в Общото събрание на НСОРБ RESHENIE_11_2019.docx
Решение №10 по Протокол №2/31.01.2019 относно изменение в Правилника за устройство и дейността на ОП"БКС" RESHENIE_10_2019.docx
Решение №9 по Протокол №2/31.01.2019 относно определяне на представител/и на община Костенец в общото събрание и УС на СНЦ МИГ Костенец 2010 RESHENIE_9_2019.docx
Решение №8 по Протокол №2/31.01.2019 относно приемане на план за противодействие на тероризма в Община Костенец RESHENIE_8_2019.docx
Решение №7 по Протокол №2/31.01.2019 относно одобряване проекта за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Костенец. RESHENIE_7_2019.docx

Pages