Здравеопазване

На територията на общината съществуват четири публични здравни заведения –
- “Център за спешна медицинска помощ” – държавен бюджет;
- "Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация” -Костенец" ЕООД;
- "Медицински център 1- Костенец" ЕООД – 100% общинска участие и " Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Момин проход - ТД със 100% държавно участие.
 Здравно обслужване
 В момента структурата и организацията на здравеопазването в община Костенец е следната:
 А) До болнична помощ
 Филиал за спешна медицинска помощ (обслужва населението на община Костенец и Долна баня) – финансира си изцяло от държавния бюджет, ръководи се от директор на Центъра за спешна медицинска помощ – София област. Разполага със самостоятелна добре оборудвана едноетажна сграда, включваща манипулационна, стаи за дежурните екипи и сервизни помещения и две линейки. Във филиала работят 5 екипа, включващи лекар, фелдшер и шофъор на 12 часовеи дежурства. Тел: 3241
Неотложен център “Санита” ЕООД – осигурява медицинско обслужване на населението във времето от 17.00 до 8.00 ч. Включва екип от 4 лекари, работещи по месечен график, разполагащи с транспорт за обслужване по домовете.
"Медицински център 1- Костенец" ЕООД с Управител Д-р Стоян Карамишев - търговско дружество със сто процента общинско участие. Осигурява специализирана медицинска помощ на населението на община Костенец и съседни общини. МЦ разполага с 9 специализирани кабинети, обезпечени със съответните специалисти. В специализираните кабинети се осъществява консултативна, лечебно диагностична, оперативна, профилактична и диспансерна дейност по съответната специалност.
За контакти: ул. “Цариградско шосе” № 54, Тел: 37-01 - централа “Медицински център” ООД – Управител Д-р Бухов – частно дружество. Дружеството предлага ехографски прегледи и висококвалифицирана медицинска помощ от уролог, кардиолог, педиатър, акушер-гинеколог и хирург. Дружеството работи по договор със НЗОК.
Общопрактикуващи лекари - На територията на общината са регистрирани 9 извънболнични лекарски практики, от които 2 групови, и 8 стоматологични практики – 2 в кв. Момин проход, 2 в с. Костенец и 4 в гр. Костенец.
Б) Болнична помощ
"Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация" ЕООД - търговско дружество със сто процента общинско участие с управител Д-р Мария Христоскова.
Структурата на болницата включва:
- Диагностично-консултативен блок (ДКБ) с два приемни кабинета – вътрешен и неврологичен; клинична лаборатория; отделение по образна диагностика и сектор по физикална терапия и рехабилитация.
- Стационарен блок с две отделения – вътрешно и неврологично
- Административно-стопански блок
Сградния фонд се състои от масивна двуетажна сграда, ремонтирана през 2002 г. , разполагаща с модерно оборудване и апаратура. Болницата лекува болни по 7 клинични пътеки, обхващащи и най-честите патологии – сърдечни, белодробни и нерни заболявания. Болницата разполага с две линейки. В лечебното заведение работят 11 лекари.
За контакти: ул. “Цариградско шосе” № 54, Тел: 37 01 - централа

“Специализирана Болница за Рехабилитация - Национален Комплекс” - ЕАД - филиал Момин проход,
Комплексът ключва две санаториални бази:
- Санаториум за възрастни: Прилаганите лечебно-профилактични методи са различни форми на външно балнеолечение – бани, басейни, лечебни душове /фарингиален душ,пулверизация на гърлото,зъбно-венечен душ/, както и различни иригации, инхалации /с радонова минерална вода,с лекарствени разтвори-аерозол/, лебечна гимнастика, кинезитерапия,апаратна физиотерапия, лечебен мануален масаж, парафинолечение, теренно-лечебни маршрути, лекарствено лечение. Лекуват се състояния след инсулти-за раздвижване. С оглед на лекуваните заболявания и прилаганите лечебни процедури Инхалаториума на СБР-НК - филиал Момин проход се явява единствен и уникален за територията на страната.
- Детският санаториум към комплекса е специализирано заведение за комплексно лечение на ДЦП, включващо пред и следоперативна рехабилитация, оперативно лечение, социална рехабилитация. В него са обособени 4 отделения – едно ортопедично и 3 физиотерапевтични. Санаториумът разполага с 90 легла в неактивен сезон и 140 легла през активен сезон. Децата са разпределени по възрастов принцип. В Ортопедично отделение на Детския санаториум се извършват костни и сухожилни операции за корекция на крайниците.
Комплексът разполага с необходимия екип от медицински специалисти.