Екология

2021 г.

Обява - публикувано на 02.02.2021 г.

2020 г.

Заповед № РД-04-608/29.09.2020 г. на Кмета на община Костенец относно определяне на районите и честотата на извършване на услугите: сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Костенец - публикувано на 19.10.2020 г.

2019 г.

Заповед № РД-04-504/31.10.2019 г. на Вр.и.д. Кмет на община Костенец относно определяне на районите и честотата на извършване на услугите: сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Костенец - публикувано на 31.10.2019 г.

2017 г.

Съобщение за публично обявяване за обект Къщи за гости - публикувано на 15.09.2017 г.

2016 г.

Съобщение за публично обявяване - публикувано на 05.07.2016 г.

2015 г.

Обява - на вниманието на жителите на община Костенец - публикувано на 22.04.2015 г.