ОП "ГЗГФ-Костенец"

Съдържание на документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 2116, отдел 44 "ж" - публикувано на 19.07.2021 г.

Заповед, протокол и договор - обект 2114 - публикувано на 12.07.2021 г.

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед № РД-04-412/14.06.2021 г. - публикувано на 18.06.2021 г.

Заповед № РД-04-421/15.06.2021 г. - публикувано на 18.06.2021 г.

Заповед, протокол и договор - обект 2112 - публикувано на 01.06.2021 г.

Заповед, протокол и договор - обект 2111 - публикувано на 01.06.2021 г.

Съдържание на документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 2114, отдел 81 "д" - публикувано на 31.05.2021 г.

Обект 2101 - публикувано на 12.05.2021 г.

Обект 2102 - публикувано на 12.05.2021 г.

Обект 2103 - публикувано на 12.05.2021 г.

Обект 2104 - публикувано на 12.05.2021 г.

Обект 2105 - публикувано на 12.05.2021 г.

Обект 2106 - публикувано на 12.05.2021 г.

Обект 2107 - публикувано на 12.05.2021 г.

Обект 2108 - публикувано на 12.05.2021 г.

Обект 2109 - публикувано на 12.05.2021 г.

Обект 2110 - публикувано на 12.05.2021 г.

Залесяване обект №1 - публикувано на 12.05.2021 г.

Приложение № VIII Списък на отделите, включени в годишния план за ползване на дървесина през 2021 г. ОГТ Костенец - публикувано на 29.04.2021 г.

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед № РД-04-263/16.04.2021 г. - публикувано на 19.04.2021 г.

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед № РД-04-262/16.04.2021 г. - публикувано на 19.04.2021 г.

Заповед № РД-04-276/19.04.2021 г. - публикувано на 19.04.2021 г.

Заповед № РД-04-275/19.04.2021 г. - публикувано на 19.04.2021 г.

Заповед № РД-04-272/16.04.2021 г. - публикувано на 16.04.2021 г.

Съдържание на документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 2112, отдел 15 "г" - публикувано на 16.04.2021 г.

Заповед № РД-04-271/16.04.2021 г. - публикувано на 16.04.2021 г.

Заповед № РД-04-270/16.04.2021 г. - публикувано на 16.04.2021 г.

Заповед № РД-04-269/16.04.2021 г. - публикувано на 16.04.2021 г.

Заповед № РД-04-268/16.04.2021 г.публикувано на 16.04.2021 г.

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед № РД-04-252/14.04.2021 г. - публикувано на 16.04.2021 г.

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед № РД-04-251/14.04.2021 г. - публикувано на 16.04.2021 г.

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед № РД-04-235/09.04.2021 г. - публикувано на 16.04.2021 г.

Документацуия за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обект 2111, отдели 258 "ж"; 287 "е"; 287 "з"; 287 "п"; 287 "ш"; 287 "ю" - публикувано на 12.04.2021 г.

Заповед № РД-04-237/09.04.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина - публикувано на 09.04.2021 г.

Протокол за проверка на наличието и редовността на постъпилите документи за сключване на договор за добив на дървесина от обект 1 - публикувано на 08.04.2021 г.

Заповед № РД-04-234/08.04.2021 г. - публикувано на 08.04.2021 г.

Протокол за проверка на наличието и редовността на постъпилите документи за сключване на договор за добив на дървесина от обект 2101 - публикувано на 07.04.2021 г.

Заповед № РД-04-233/07.04.2021 г. - публикувано на 07.04.2021 г.

Заповед № РД-04-232/07.04.2021 г. относно обявяване на класиране на участници в търг, проведен на 05.04.2021 г. - публикувано на 07.04.2021 г.

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед № РД-04-229/05.04.2021 г. - публикувано на 06.04.2021 г.

Заповед № РД-04-222/01.04.2021 г. ; Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина - публикувано на 01.04.2021 г.

Заповед № РД-04-221/01.04.2021 г. ; Съдържание на документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 2109, отдел 44 "д" - публикувано на 01.04.2021 г.

Заповед № РД-04-207/30.03.2021 г.; Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина - публикувано на 30.03.2021 г.

Заповед № РД-04-206/30.03.2021 г.; Документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 2107, отдели 13 "ю"; 25 "л"; 33 "м" - публикувано на 30.03.2021 г.

Заповед № РД-04-192/26.03.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина - публикувано на 26.03.2021 г.

Заповед № РД-04-191/26.03.2021 г. относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - публикувано на 26.03.2021 г.

Протокол от дейността на комисия - публикувано на 26.03.2021 г.

Заповед № РД-04-190/26.03.2021 г. относно класиране на участниците - публикувано на 26.03.2021 г.

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добив на дървесина - публикувано на 24.03.2021 г.

Заповед № Рд-04-186/24.03.2021 г. относно откриване на процедура за участие в открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина - публикувано на 24.03.2021 г.

Съдържание и документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект: 2102, отдел 43 "д" собственост на община Костенец - публикувано на 19.03.2021 г.

Обявление - публикувано на 18.03.2021 г.

Заповед № РД-04-156/12.03.2021 г. относно провеждане на открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски териитории - общинска собственост ; Документация за участие в открит конкурс - публикувано на 12.03.2021 г.

Заповед № РД-04-147/10.03.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии добив на дървесина - публикувано на 10.03.2021 г.

Решение №25 по Протокол №4/22.02.2021 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец - публикувано на 25.02.2021 г.

Обявление относно снабдяване на местното население с дърва за огрев през 2021 г. - публикувано на 20.01.2021 г.

Докладна записка - публикувано на 29.12.2020 г.

Заповед № ПО-09-676-2 на директора на Областна дирекция "Земеделие" София област - публикувано на 13.02.2020 г.

Заповед № ПО-09-4 / 07.01.2020 на директора на Областна дирекция "Земеделие" София област - публикувано на 16.01.2020 г.

Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие” – София област за цена на имотите - полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за община Костенец за стопанската 2019-2020 г. - публикувано на 15.01.2020 г.

Заповед РД-04-358/08.08.2018 г. класиране обект 1801 - публикувано на 08.08.2018 г.

Покана обществено обсъждане "Лесоустройствен проект на горите, собственост на Община Костенец в обхвата на ТП „ДГС Костенец” - публикувано на 31.07.2018 г.

Тръжна процедура за продажба на прогнозно количество добита дървесина - публикувано на 20.07.2018 г.

Обява добив снеголом - публикувано на 02.07.2018 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1749 - публикувано на 29.11.2017 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1748 - публикувано на 29.11.2017 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1747 - публикувано на 29.11.2017 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1746 - публикувано на 29.11.2017 г.

Заповед класиране обект 1745 - дата на публикуване - 31.10.2017

Заповед класиране обект 1744 - дата на публикуване - 31.10.2017

Заповед класиране обект 1743 - дата на публикуване - 31.10.2017

Заповед класиране обект 1742 - дата на публикуване - 31.10.2017

Заповед класиране обект 1741 - дата на публикуване - 31.10.2017

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1745 - публикувано на 17.10.2017 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1744 - публикувано на 17.10.2017 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1743 - публикувано на 17.10.2017 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1742 - публикувано на 17.10.2017 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1741 - публикувано на 17.10.2017 г.

Заповед прекратяване обект 1737 - дата на публикуване 08.09.2017 г.

Заповед прекратяване обект 1738 - дата на публикуване 08.09.2017 г.

Заповед прекратяване обект 1739 - дата на публикуване 08.09.2017 г.

Заповед за класиране обект 1740 - дата на публикуване 08.09.2017 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1740 - дата на публикуване 24.08.2017 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1739 - дата на публикуване 24.08.2017 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1738 - дата на публикуване 24.08.2017 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1737 - дата на публикуване 24.08.2017 г.

Протокол 4 - дата на публикуване - 24.02.2017

Протокол 3 - дата на публикуване - 24.02.2017

Протокол 2 - дата на публикуване - 24.02.2017

Протокол 1 - дата на публикуване - 24.02.2017

Заповед класиране обект 1640 - дата на публикуване - 24.02.2017

Заповед класиране обект 1639 - дата на публикуване - 24.02.2017

Заповед класиране обект 1638 - дата на публикуване - 24.02.2017

Заповед класиране обект 1637 - дата на публикуване - 24.02.2017

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1637 - дата на публикуване 03.02.2017 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1638 - дата на публикуване 03.02.2017 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1639 - дата на публикуване 03.02.2017 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1640 - дата на публикуване 03.02.2017 г.

Заповед РД-04-18 - публикувано на 10.01.2017 г.

Заповед РД-04-19 - публикувано на 10.01.2017 г.

Заповед РД-04-20 - публикувано на 10.01.2017 г.

Заповед РД-04-21 - публикувано на 10.01.2017 г.

Заповед РД-04-22 - публикувано на 10.01.2017 г.

Заповед РД-04-23 - публикувано на 10.01.2017 г.

Протокол 1 - публикувано на 10.01.2017 г.

Протокол 2 - публикувано на 10.01.2017 г.

Протокол 3 - публикувано на 10.01.2017 г.

Протокол 4 - публикувано на 10.01.2017 г.

Протокол 5 - публикувано на 10.01.2017 г.

Протокол 6 - публикувано на 10.01.2017 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1636 - дата на публикуване 23.12.2016 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1635 - дата на публикуване 23.12.2016 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1634 - дата на публикуване 23.12.2016 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1633 - дата на публикуване 23.12.2016 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1632 - дата на публикуване 23.12.2016 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1631 - дата на публикуване 23.12.2016 г.

Заповед за прекратяване на търг с явно наддаване за обект 1632 - дата на публикуване 06.12.2016 г.

Заповед за прекратяване на търг с явно наддаване за обект 1631 - дата на публикуване 06.12.2016 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1633 - дата на публикуване 16.11.2016 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1632 - дата на публикуване 16.11.2016 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1631 - дата на публикуване 16.11.2016 г.

Заповеди за класиране за продажба на стояща дървесина на корен - дата на публикуване 28.07.2016 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1630 - дата на публикуване 15.07.2016 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1629 - дата на публикуване 15.07.2016 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1628 - дата на публикуване 15.07.2016 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1627 - дата на публикуване 15.07.2016 г.

Заповеди 239, 240 и 241 за класиране от търг за продажба на стояща дървесина на корен - дата на публикуване 05.05.2016 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1527 - дата на публикуване 21.04.2016 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1526 - дата на публикуване 21.04.2016 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1525 - дата на публикуване 21.04.2016 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1524 - дата на публикуване 21.04.2016 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1523 - дата на публикуване 21.04.2016 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1522 - дата на публикуване 21.04.2016 г.

Заповед РД-04-700/08.12.2015 за класиране на участници и определяне на купувач - дата на публикуване 09.12.2015

Заповед РД-04-701/08.12.2015 за класиране на участници и определяне на купувач - дата на публикуване 09.12.2015

Заповед РД-04-702/08.12.2015 за класиране на участници и определяне на купувач - дата на публикуване 09.12.2015

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1521 - дата на публикуване 25.11.2015 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1520 - дата на публикуване 25.11.2015 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1519 - дата на публикуване 25.11.2015 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1518 - дата на публикуване 25.11.2015 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1517 - дата на публикуване 25.11.2015 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1516 - дата на публикуване 25.11.2015 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1515 - дата на публикуване 25.11.2015 г.

Заповед за класиране на участници и определяне на купувач - дата на публикуване 18.08.2015

Заповед за класиране на участници и определяне на купувач - дата на публикуване 18.08.2015

Заповед за класиране на участници и определяне на купувач - дата на публикуване 18.08.2015

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1513 от 16,00 часа - дата на публикуване 04.08.2015 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1512 от 16,00 часа - дата на публикуване 04.08.2015 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1511 от 15,00 часа - дата на публикуване 04.08.2015 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1510 от 15,00 часа - дата на публикуване 04.08.2015 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1509 от 15,00 часа - дата на публикуване 04.08.2015 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1508 от 14,00 часа - дата на публикуване 04.08.2015 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1507 от 14,00 часа - дата на публикуване 04.08.2015 г.

Заповед за класиране на участници и определяне на купувач - дата на публикуване 09.07.2015

Заповед за класиране на участници и определяне на купувач - дата на публикуване 24.06.2015

Заповед за класиране на участници и определяне на купувач - дата на публикуване 24.06.2015

Заповед за класиране на участници и определяне на купувач - дата на публикуване 24.06.2015

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1501 - дата на публикуване 09.06.2015

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1502 - дата на публикуване 09.06.2015

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1503 - дата на публикуване 09.06.2015

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1504 - дата на публикуване 09.06.2015

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1505 - дата на публикуване 09.06.2015

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1506 - дата на публикуване 09.06.2015

Протокол 1 - дата на публикуване 04.12.2014

Протокол 2 - дата на публикуване 04.12.2014

Протокол 3 - дата на публикуване 04.12.2014

Заповед 693 за класиране на купувач в търг за тайно наддаване - дата на публикуване 04.12.2014

Заповед 694 за класиране на купувач в търг за тайно наддаване - дата на публикуване 04.12.2014

Заповед 695 за класиране на купувач в търг за тайно наддаване - дата на публикуване 04.12.2014

Заповед за класиране на купувач в търг за тайно наддаване - дата на публикуване 26.11.2014

Документация за участие в тръжна сесия с тайно наддаване обект 1425 - дата на публикуване 21.11.2014

Документация за участие в тръжна сесия с тайно наддаване обект 1424 - дата на публикуване 21.11.2014

Документация за участие в тръжна сесия с тайно наддаване обект 1423 - дата на публикуване 21.11.2014

Документация за участие в тръжна сесия с тайно наддаване обект 1422 - дата на публикуване 21.11.2014

Документация за участие в тръжна сесия с тайно наддаване обект 1421 - дата на публикуване 21.11.2014

Документация за участие в тръжна сесия с тайно наддаване обект 1420 - дата на публикуване 21.11.2014

Документация за участие в тръжна сесия с тайно наддаване обект 1419 - дата на публикуване 21.11.2014

Документация за участие в тръжна сесия с тайно наддаване обект 1418 - дата на публикуване 21.11.2014

Документация за участие в тръжна сесия с тайно наддаване обект 1417 - дата на публикуване 21.11.2014

Документация за участие в тръжна сесия с тайно наддаване обект 1416 - дата на публикуване 21.11.2014

Документация за участие в тръжна сесия с тайно наддаване обект 1415 - дата на публикуване 21.11.2014

Документация за участие в тръжна сесия с тайно наддаване обект 1328 - дата на публикуване 12.11.2014

Повторен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - дата на публикуване 21.08.2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект: 1414 дата на публикуване: 21.07.2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект: 1413 дата на публикуване: 21.07.2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект: 1412 дата на публикуване: 21.07.2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект: 1411 дата на публикуване: 21.07.2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект: 1410 дата на публикуване: 21.07.2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект: 1409 дата на публикуване: 21.07.2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект: 1408 дата на публикуване: 21.07.2014

Заповед №РД-04-291 от 12.06.2014 г. за класиране на участниците и определяне на купувач дата на публикуване: 12.06.2014

Заповед №РД-04-292 от 12.06.2014 г. за класиране на участниците и определяне на купувач дата на публикуване: 12.06.2014

Заповед №РД-04-293 от 12.06.2014 г. за класиране на участниците и определяне на купувач дата на публикуване: 12.06.2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен отдел: 1401 дата на публикуване: 29.05.2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен отдел: 1402 дата на публикуване: 29.05.2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен отдел: 1403 дата на публикуване: 29.05.2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен отдел: 1404 дата на публикуване: 29.05.2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен отдел: 1405 дата на публикуване: 29.05.2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен отдел: 1406 дата на публикуване: 29.05.2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен отдел: 1407 дата на публикуване: 29.05.2014