Публични регистри

Регистър за ненормирано работно време на обекти на територията на община Костенец за 2021 г.

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в община Костенец за 2021 г.

Регистър на издадени разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на община Костенец 2021 г.

Регистър за търговски обекти на закрито в община Костенец за 2021 г.

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет на територията на община Костенец 2021 г.

Списък на детски градини, училища и обслужващи звена на територията на община Костенец 2021 г.

Регистър на военните паметници на територията на община Костенец 2021 г.

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Костенец 2021 г.

Регистър на културните институции на територията на община Костенец 2021 г.

Регистър на издадените актове за административни нарушения за учебната 2020/2021 г.

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Костенец за учебната 2021/2022 г.

Регистър за домашни любимци и пчелни семейства 2021

Регистър на спортните клубове

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет - Костенец за 2020 г.

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация при община Костенец 2019

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в община Костенец за 2020 г.

Регистър за ненормирано работно време на обекти на територията на община Костенец за 2020 г.

Регистър за търговски обекти на закрито в община Костенец за 2020 г.

Регистър на издадените актове за административни нарушения за 2020 г.

Регистър на индивидуалните административни актове на кмета на община Костенец за 2019 г.

Регистър на рекламните елементи в община Костенец

Регистър на лекарските практики в община Костенец 2020 г.

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет на територията на община Костенец 2020 г.

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Костенец 2020 г.

Списък на детски градини, училища и обслужващи звена на територията на община Костенец 2020 г.

Регистър на военните паметници на територията на община Костенец 2020 г.

Регистър на културните институции на територията на община Костенец 2020 г.

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Костенец за учебната 2019/2020 г.

Регистър на издадените актове за административни нарушения за учебната 2019/2020 г.

Регистър на социалните институции и социалните услуги в Община Костенец 2020 г.

Регистър на издадени разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Костенец 2020 г.

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет - Костенец за 2019 г.

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет - Костенец за 2018 г.

Регистър за търговски обекти на закрито в Община Костенец 2019 г.

Регистър за ненормирано работно време на обекти на територията на Община Костенец 2019 г.

Регистър на категоризираните туристически обекти на територията на община Костенец 2019 г.

Регистър на издадени разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Костенец 2019 г.

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания  в Община Костенец 2019 г.

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация при Община Костенец 2018

Регистър на лекарските практики в Община Костенец за 2018 г. и 2019 г.

Регистър на издадени визи за проучване и проектиране

Регистър на индивидуалните административни актове на кмета на Община Костенец за 2018 г.

Регистър на социалните институции и социалните услуги в Община Костенец за 2019 г.

Регистър на социалните институции и социалните услуги в Община Костенец за 2018 г.

Регистър издадени актове за административно нарушение

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на издадени разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Костенец 2018 г.

Регистър на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в Община Костенец 2018 г.

Регистър на категоризираните туристически обекти на територията на община Костенец 2018 г.

Регистър за ненормирано работно време на обекти на територията на Община Костенец 2018 г.

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания  в Община Костенец 2018 г.

Регистър за търговски обекти на закрито в Община Костенец 2018 г. 

Регистър за актовете за общинска собственост

Заповеди ОСЗ 2018

Регистър пунктове за черни и цветни метали 2018

Регистър за домашни любимци и пчелни семейства 2018

Регистър за площадки за стъкло, пластмаса и хартия 2018

Регистър за зелени площи 2018

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на категоризираните туристически обекти на територията на община Костенец - 2017 г.

Регистър на културните институции на територията на община Костенец

Регистър военни паметници община Костенец

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Костенец

Регистър по приватизация Община Костенец

Регистър за ненормираното работно време

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Костенец

Списък на детски градини, училища и обслужващи звена на територията на община Костенец

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация при Община Костенец 2016-2017

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на територията на община Костенец

Регистър за търговски обекти на закрито 2017 г. в Община Костенец

Регистър на Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в община Костенец - 2017 г.

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2017 г. в Община Костенец

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ  РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

РЕГИСТЪР НА КОНЦЕСИИТЕ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Разпределение на пасища,мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване в Община Костенец

Хронологичен регистър на даренията

РЕГИСТЪР ОТКАЗИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИТЕ ЗА УСТРОЙСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖИ

РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ

РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА ОБЕКТИ