Община Костенец обявява публичен търг с явно наддаване на 26.08.2020 г. от 13:30 ч. за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

Община Костенец на основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 47, ал. 1 и чл.70, ал.1, ал.2 и чл. 71 от Наредба за общинската собственост, във връзка с Решение № 91 по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Костенец, проведено на 25 юни 2020 година обявява публичен търг с явно наддаване на 26.08.2020г. от 13,30 ч. за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост. - публикувано на 10.08.2020 г.