Процедури по ЗУТ

Обявление - публикувано на 23.07.2021 г.

Обявлениепубликувано на 14.07.2021 г.

Съобщениепубликувано на 14.07.2021 г.

Съобщение - публикувано на 18.06.2021 г.

Обявление - публикувано на 18.06.2021 г.

Съобщение - публикувано на 25.05.2021 г.

Съобщение на основание чл.128,ал.3,във връзка с чл.18а,ал.10,т.4 от АПК - публикувано на 19.05.2021 г.

Съобщение № 1 „В” от 28.04.2021 г. - публикувано на 28.04.2021 г.

Обявление - публикувано на 22.04.2021 г.

Обявление - публикувано на 14.04.2021 г.

Обявление - публикувано на 31.03.2021 г.

Обявление - публикувано на 29.03.2021 г.

Обявление - публикувано на 19.03.2021 г.

Обявление - публикувано на 16.03.2021 г.

Обявление - публикувано на 05.03.2021 г.

Обявление - публикувано на 01.03.2021 г.

Обявление - публикувано на 24.02.2021 г.

Обявление - публикувано на 23.02.2021 г.

Обявление - публикувано на 22.02.2021 г.

Обявление - публикувано на 12.02.2021 г.

Обявление - публикувано на 12.02.2021 г.

Обявление - публикувано на 27.01.2021 г.

Обявление - публикувано на 22.01.2021 г.

Обявление - публикувано на 12.01.2021 г.

Обявление - публикувано на 08.01.2021 г.

Обявление - публикувано на 08.01.2021 г.

Обявление - публикувано на 04.01.2021 г.

Обявление - пубпикувано на 04.01.2021 г.

Съобщение по чл.129, ал.5 - публикувано на 29.12.2020 г.

Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ - публикувано на 21.12.2020 г.

Съобщение по чл.129, ал.5, с.Пчелин - публикувано на 10.12.2020 г.

Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ - публикувано на 25.11.2020 г.

Съобщение по чл.129, ал.5, с.Пчелин - публикувано на 05.11.2020 г.

Съобщение по чл.129, ал.5, с.Пчелин - публикувано на 15.10.2020 г.

Одобрен проект за изменение на ПУП-ИПР на УПИ ІХ-102 и ХІХ-101, кв.9, с.Горна Василица, мах.Нова - публикувано на 25.09.2020 г.

Одобрен проект за изменение на ПУП-ИПР на УПИ V, кв.7, план на бивш КС "Малина", с.Костенец - публикувано на 25.09.2020 г.

Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ - Дирекция „ТСУ” при Общинска администрация – Костенец, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че със заповед № РД-04-579 от 18.09.2020г. на Кмета на община Костенец е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ №6570, кв.118 по действащия план на град Костенец, съдържащ следните части: Проект за изменение на ПУП-ИПРЗ и Технически проект за обект „Авторемонтна работилница“ - публикувано на 21.09.2020 г.

Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ - Дирекция „ТСУ” при Общинска администрация – Костенец, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че със заповед № РД-04-586 от 21.09.2020г. на Кмета на община Костенец е разрешено изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план – изменение на плана за регулация  /ПУП – ИПРЗ/ на УПИ V-6536 „За кибритена фабрика“, кв.74 по кадастралния и регулационен план на град Костенец. С проектът се предвижда разделяне на УПИ V-6536 „За кибритена фабрика“, кв.74 на два нови урегулирани поземлени имота: УПИ  с площ от 1547 кв.м „За производство на растителни екстракти (мицерати)“ и УПИ с площ от 64453 кв.м „За кибритена фабрика“ - публикувано на 21.09.2020 г.

Обявление - Общинска администрация – Костенец, дирекция „ТСУ” съобщава на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, че със заповед № РД-04-587 от 21.09.2020 год. на Кмета на община Костенец е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ  на УПИ ХІІІ-11 с площ от 965 м2, УПИ ХІV-11 с площ от 719 м2 и УПИ ХV-12 с площ от 1635 м2, всички в кв. 3 по плана на село Подгорие, община Костенец, област Софийска. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на чл.215 от ЗУТ пред Административен съд – София област в  14-дневен срок от съобщаването - публикувано на 21.09.2020 г.

Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТДирекция „ТСУ” при Общинска администрация – Костенец, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че със заповед № РД-04-573 от 15.09.2020г. на Кмета на община Костенец е разрешено изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план – изменение на плана за регулация  /ПУП – ИПР/ на УПИ VІ-1531,1784 и УПИ VІІ-1530,1531,1784 в кв.41 по кадастралния и регулационен план на град Костенец. С проектът се предвижда изменение на дворищните граници  между УПИ VІ и УПИ VІІ, като част от УПИ VІІ премине в УПИ VІ. - публикувано на 16.09.2020 г.

Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ - Дирекция „ТСУ” при Общинска администрация – Костенец, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че със заповед № РД-04-572 от 15.09.2020г. на Кмета на община Костенец е разрешено изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване  /ПУП – ИПРЗ/ на УПИ V-1693 в кв.79 по кадастралния и регулационен план на село Костенец. С проектът се предвижда разделянето на УПИ V-1693, кв. 79 на два урегулирани поземлени имота с площ  от 315 м2 и 947 м2 с предложено застрояване. - публикувано на 16.09.2020 г.

Съобщение ПУП-ПЗ на ПИ №003071 в землището на с. Пчелин, местност "Селищата" - публикувано на 20.08.2020 г.

Съобщение ПУП-ПЗ за ПИ №066053 в землището на Долна Василица, местност "Полето" - публикувано на 20.08.2020 г.

Одобрен проект за изменение на ПУП-ИПР на УПИ ІІ-24, кв.7 и улица с о.т.12-о.т.13 по плана на к.к.Пчелински бани - публикувано на 20.08.2020 г.

Одобрен проект за изменение на ПУП - ИПРЗ на УПИ ІІ-323, кв.23, с.Пчелин  - публикувано на 18.08.2020 г.

Разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ИПР на УПИ ХХV-47 и УПИ ХХVІ-48, кв.1, Вили Костенец - публикувано на 31.07.2020 г.

Разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ИПРЗ - УПИ V, УПИ VІ-6582,6583, УПИ VІІ, кв.25, гр.Момин проход - публикувано на 31.07.2020 г.

Одобрен проект за изменение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІV-107 и ХХІV-109, кв.14, к.к.Вили Костенец - публикувано на 31.07.2020 г.

Разрешено изработване на изменение на ПУП - ИПР на УПИ ІІІ и УПИ V, кв.7 по плана на стопанския двор на с.Костенец - публикувано на 31.07.2020 г.

Одобряване на ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-04-381/30.06.2020 г. - публикувано на 16.07.2020 г.

Съобщение по чл.129, ал.5, с.Пчелин - публикувано на 16.07.2020 г.

Съобщение по чл.124б, ал.2-І-11, ІІ-12, ІV-12, V-11, кв.3, с.Подгорие - публикувано на 15.07.2020 г.

Съобщение по чл.124б, ал.2- ІХ-102 и ХІХ-10, кв.9, мах.Нова - публикувано на 15.07.2020 г.

Съобщение по чл.124б, ал.2-ІХ-17, кв.4, Вили Костенец - публикувано на 15.07.2020 г.

Одобрен проект за изменение на ПУП - ИПР на УПИ ХІ-47 и ХІІ-53, кв.5, с.Очуша, мах.Кьосева - публикувано на 15.07.2020 г.

Съобщение по чл.129, ал.5 - УПИ V И VІ, кв.84 - публикувано на 01.07.2020 г.

Съобщение по чл.129, ал.5 -ХVІІ-1909, кв.101, гр.Костенец - публикувано на 22.05.2020 г.

Съобщение по чл.124б, ал.2 УПИ II-323, кв.23, с. Пчелин - публикувано на 29.04.2020 г.

Съобщение по чл.124б, ал.2- 6538, кв.136 - публикувано на 24.04.2020 г.

Заповед №РД-04-199/09.04.2020 г. на Кмета на община Костенец - публикувано на 15.04.2020 г.

Съобщение по чл.124б, ал.2- V и VІ, кв.84 - публикувано на 15.04.2020 г.

Съобщение по чл.129, ал.5 - ІІІ и ІV, кв.102, с.Костенец - публикувано на 03.02.2020 г.

Съобщение по чл.129, ал.5 -VІ, кв.37, с..Василица, мах.Гледжова - публикувано на 03.02.2020 г.

Съобщение по чл.129, ал.5 -ресторант и читалище Момин проход - публикувано на 03.02.2020 г.

Съобщение по чл.124б, ал.2- ХХІV-5 и ХІХ-8 - публикувано на 31.01.2020 г.

Съобщение по чл.124б, ал.2- VІІІ-1715, ІХ-1716 и др. с.Костенец - публикувано на 31.01.2020 г.

Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ относно одобрено изменение на подробния устройствен план–изменение на плана за регулация на УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв.102 по плана на с. Костенец - публикувано на 27.12.2019 г.

Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ относно разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на поземлен имот пл.№6548 по плана на гр. Костенец - публикувано на 27.12.2019 г.

Заповеди за одобрени проекти за изменение на кадастралните планове на гр.Костенец и гр.Момин проход, внесени от ДП"НКЖИ" - публикувано на 29.11.2019

Съобщение за разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ИПР на УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв.102, с.Костенец - публикувано на 26.11.2019

Препис-извлечения от Протокол №6 от 23.10.2019 на ОЕСУТ - публикувано на 22.11.2019

Одобрен проект за изменение на ПУП-ИПР на УПИ V-2 и УПИ VІ-2,кв.2,к.к.Пчелински бани - публикувано на 15.11.2019

ПУП-ПЗ за ПИ №003111 в землището на с.Пчелин с ЕКАТТЕ 58863, общ. Костенец обл. Софийска - публикувано на 29.10.2019

ПУП-ПЗ за ПИ №015002 в местност „Ореха“, ЕКАТТЕ 24894 в землището на с. Долна Василица, общ. Костенец обл. Софийска - публикувано на 29.10.2019

Съобщение по чл.124б, ал.2 от ЗУТ - публикувано на 25.10.2019

Заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП - ИПР - УПИ І-376 и УПИ ІІ-373, кв.45, с.Горна Василица - публикувано на 21.10.2019

Заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП - ИПР на УПИ ХІІ-53 и ХІ-47, кв.5, с.Очуша, мах.Кьосева - публикувано на 21.10.2019

Препис-извлечения от Протокол №5 от 25.09.2019 на ОЕСУТ - публикувано на 14.10.2019

Разрешено изработване на проект за изменение на ПУП - ИПР на УПИ ІІ-24, кв., к.к.Пчелински бани - публикувано на 30.08.2019

Разрешено изработване на проект за изменение на ПУП - ИПР на УПИ І - "Търговски комплекс"  и УПИ ІІ - "Младежки дом", кв.14, гр. Момин проход - публикувано на 29.08.2019

Разрешено изработване на проект за изменение на ПУП - ИПР на УПИ VІ-"За озеленяване", УПИ VІІ-337 и УПИ ІХ-336, кв.37, с. Горна Василица, мах. Гледжова - публикувано на 29.08.2019

Заповед № РД-04-296/29.07.2019 г. на Кмета на община Костенец за изменение на кадастралния регистър към плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местността "Балабаница", землище на с. Горна Василица - публикувано на 20.08.2019

Препис-извлечения от Протокол №4 от 24.07.2019 на ОЕСУТ - публикувано на 14.08.2019

Проект за изменение на ПУП-ИПРЗ на УПИ VІІІ-119, Х, ХІ-116 и ХІV-120, кв.13, с.Подгорие - публикувано на 02.08.2019

Проект за изменение на ПУП-ИПР на УПИ ХІ-350, кв.26, с.Пчелин - публикувано на 02.08.2019

Одобрен проект за изменение на ПУП-ИПР на УПИ ХІХ и ХV, кв. 84, гр. Костенец - публикувано на 26.07.2019

Препис-извлечение от Протокол №3 от 19.06.2019 г. ОЕСУТ - публикувано на 23.07.2019

ПУП-ПРЗ на ПИ пл.№1926 по ЗРП на гр. Костенец, община Костенец - публикувано на 21.06.2019 

Одобрен проект за изменение на ПУП-ИПР на улична регулация между о.т.12-13, УПИ І-30 и ІІ-28, кв.3, гр.Момин проход - публикувано на 31.05.2019

ПУП-ИПРЗ, УПИ ХVІІІ-12,13,14, кв.5, по плана на к.к. Вили Костенец - публикувано на 07.05.2019

Проект за изменение на ПУП-ИПРЗ на УПИ VІІІ-37, кв.2, Вили Костенец - публикувано на 22.04.2019

ПУП-ИПРЗ УПИ І,ІІ и VІІІ, кв.5, КС Малина, с.Костенец - публикувано на 19.04.2019

Заповед №-04-121/05.04.2019 г. - публикувано на 05.04.2019

Одобрен ПУП-ПЗ на имот №329025 в местност "Света Петка", землище на с.Горна Василица,общ.Костенец - публикувано на 22.03.2019

РП №2 от 13.03.2019г в УПИ XI-1928,1935,кв.90,по плана гр.Костенец - публикувано на 13.03.2019

Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване /ПУП-ИПЗ/ за УПИ XV-91,кв.7,махала Нова,с.Горна Василица - публикувано на 07.03.2019

Одобрен проект за изменение на ПУП-ИПР  на УПИ І-1787, кв.110, с.Костенец - публикувано на 07.03.2019

 

Заповед за разрешаване за ПУП-ИПРЗ и ПУП-ПИРЗ в УПИ VIII-37,кв.2,образуван от ПИ №38916.10.37 по КК на к.к. Вили Костенец - публикувано на 14.02.2019

Заповед РД-04-43/30.01.2019 г. за имот №401079 в землището на с.Костенец,местност „Орниче“,общ.Костенец - публикувано на 31.01.2019

Одобрен проект за изменение на ПУП-ИПР на УПИ VІ-225, кв.19 по плана на с.Горна Василица, мах."Нова" - публикувано на 20.12.2018

Одобряване на проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ XI-1421 и X-1515 в кв.136 гр.Костенец - публикувано на 18.12.2018

Одобрен ПУП-ПЗ за разширение на обект "Депо за твърди битови отпадъци, гр.Костенец" - публикувано на 06.11.2018

Заповед № РД-04-461/18.10.2018г. за разрешаване на изменение на ПУП - публикувано на 18.10.2018

Проект за изменение на ПУП-ИПР на УПИ V и VІ-109, кв.14, Вили Костенец - публикувано на 23.10.2018

Разрешение за поставяне №6, №7, №8 от 09.07.2018 г. в УПИ XI-1928,1935, кв.90 по ЗРП на гр.Костенец,община Костенец на Езерото-Желязкови ООД - публикувано на 18.10.2018

Разрешение за поставяне №5 от 09.07.2018 г. в УПИ XVII-344 кв.26 по плана на с.Пчелин,община Костенец на Йорданка Николова Петкова - публикувано на 18.10.2018

Одобряване на проект за изменение на ПУП-ИПР на УПИ ІХ-717 и V-"Битови услуги", кв.66, с.Костенец - публикувано на 24.08.2018

Одобрен проект за изменение на ПУП - ИПР на УПИ ХVІІ-18, кв.5, с.Очуша, мах.Шехтова - публикувано на 24.08.2018

Одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VІ-219 и ХІV-72,219, кв.8, гр.Момин проход - публикувано на 23.08.2018

Проект за изменение на ПУП-ИПР на УПИ І-544, кв.38, с.Костенец - публикувано на 14.08.2018

Проект за изменение на ПУП-ИПР по плана на с.Пчелин

Заповед РД-04-324 от 19.07.2018 г. за ПУП-ИПУР и ПУП-ИПРЗ УПИ II кв. 47 с. Костенец - публикувано на 24.07.2018

Заповед РД-04-325 от 19.07.2018 г. за ПУП-ИПУР и ПУП-ИПРЗ кв. 89г гр. Костенец - публикувано на 24.07.2018

Заповед РД-04 за ПУП-ПРЗ за ПИ№1926 в кв.117 по КП и ЗРП на гр.Костенец - публикувано на 04.07.2018

Заповед РД-04-291 от 29.06.2018 г. за ПИП-ИПРЗ за УПИ V и УПИ VI 6582,6583 кв. 25 гр. Момин Проход - публикувано на 29.06. 2018

Заповед РД-04-270 за ПУП-ИПРЗ за УПИ IV за жилищен комплекс кв. 70 гр. Костенец - публикувано на 20.06.2018

Заповед РД-04-272 за ПУП-ИПРЗ за УПИ II за градина, черква и баня; ПУП-ИПУР кв. 47 с. Костенец - публикувано на 20.06.2018

Заповед РД-04-273 за ПУП-ИПРЗ за УПИ VIII-1989; IX-1980,1975;XI-1980,1975 ПУП-ИПУР кв. 89г гр. Костенец - публикувано на 20.06.2018

Проект за изменение на ПУП-ИПРЗ на терен за озеленяване в кв. 35, с. Костенец - публикувано на 18.06.2018

Проект за изменение на ПУП-ИПУР и ИПР на част от улична регулация и УПИ І-1229, кв. 62, с. Костенец - публикувано на 18.06.2018

Заповед РД-04-258 от 13.06.2018 г. за ПУП-ИПЗ УПИ XV-91 в кв. 7 по ЗРП на с. Горна Василица, м. Нова - публикувано на 13.06.2018

Заповед РД-04-256 от 13.06.2018 г. за ПУП-ИПРЗ УПИ XI-1421 и УПИ х-1515 в кв. 136 по ЗРП на гр. Костенец - публикувано на 13.06.2018

Заповед РД-04-257 от 13.06.2018 г. за ПУП-ИПРЗ и ПУП-ИПУР за УПИ I и УПИ II в кв. 7 по ЗРП на гр. Момин Проход - публикувано на 13.06.2018

Заповед РД-04-259 от 13.06.2018 г. за ПУП-ИПРЗ УПИ Х-141 в кв. 17 по ЗПР на гр. Момин Проход - публикувано на 13.06.2018

Обява до заинтересовано лице за одобряване на ПУП-ИПРЗ и ПУП-ИПУР за УПИ III-234,235, кв.7 по плана на гр.Момин проход - публикувано на 15.05.2018

Заповед РД 04-199 от 14.05.2018г. за УПИ X-141 в кв.17 по плана на гр. Момин проход - публикувано на 15.05.2018

Одобрен проект за изменение на ПУП-ИПР на УПИ ІV-23 и УПИ V-18 в кв.5 по плана на с.Очуша, мах.Шехтова - публикувано на 22.03.2018

Одобрен проект за изменение на ПУП - ИПР на УПИ І и УПИ ІІ-271 в кв.1 по плана на Вили Костенец - публикувано на 22.03.2018

Заповед РД-04-66 от 26.02.18г ПУП-ИПРЗ за УПИ IV-6535 в кв.74 по ЗРП на гр. Костенец и графична част към нея - публикувано на 26.02.2018

Заповед РД-04-27/22.01.2018 г. и графична част към нея - публикувано на 23.01.2018

Заповед № РД-04-743/20.12.2017г. и графична част към нея - публикувано на 20.12.2017

Заповед РД-04-723 от 11.12.2017г за КПИИ ПУП-ИПЗ за ПИ 015033 м. Ореха зем. Долна Василица - публикувано на 12.12.2017

Заповед №РД-04-681/23.11.2017г. - публикувано на 23.11.2017

Заповед № РД-04-670/16.11.2017г. и графична част към нея - публикувано на 16.11.2017

Заповед № РД-04-645/08.11.2017г. и чертеж към нея - публикувано на 08.11.2017

Заповед РД-04-642/08.11.2017г. и графичната част към нея - публикувано на 08.11.2017

Заповед РД-04-630 от 03.11.2017г за поправка на Заповед РД-04-244 от 25.04.17г - публикувано на 07.11.2017

Одобрен проект за изменение на ПУП - ИПУР между осови точки 352, 353а, 353б и 354а в гр.Костенец - публикувано на 25.10.2017

Обявление на виза за с.Костенец Николай Кирилов Ангелов

Обявление на заповед № РД - 04-509 от 18.09.2017г.

Заповед РД-04-518 от 21.09.2017г. за ПИП-ИПР и ПУП-ИПЗ за УПИ X-141 в кв. 17 по плана на гр. Момин проход

Външно ел. захранване на заведение за бързо хранене в имот № 101002 в землището на с.Долна Василица и други документи

Заповед РД-04-510 от 18.09.17г за ПУП-ИПР УПИ VI и ПУП-ПЗ за УПИ XI-1925 в кв.68 гр. Костенец и други документи

Заповед РД-04-509 от 18.09.17г за ПУП-ИПЗ УПИ XV-91 кв.7 Горна Василица м. Нова

ПУП-ИПЗ за УПИ-XV-91 кв.7 Горна Василица м. Нова

Окончателен проект за трасе на реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане „Чавча“ и „Крайна“

ПУП-ИПРЗ за УПИ I-321, УПИ 22-321, кв.160 по ЗРП на гр. Костенец

ПУП-ИПУР с осови точки 352-351-353a и 353b по РП на гр. Костенец

Заповед РД-04-314 УП-ИПРЗ за УПИ II-376 кв.36 гр. Момин проход

Заповед РД-04-301 от 22.05.17г за ПУП-ПП за ПИ 000031; 428.5 землище с. Горна Василица и други документи

Заповед РД-04-299 от 22.05.17г. за ПУП-ИПР УПИ VI-43, кв.4, с. Горна Василица, м. Нова

Заповед РД-04-297 от 22.05.17г за ПУП-ПРЗ ПИI 1764,1765, кв. 41 гр. Костенец

Заповед РД-04-296 от 22.05.17г за ПУП-ИПР , ИПУР УПИ I-247, II-248 КВ.18 с. Пчелин

Заповед РД-04-295 от 22.05.17г за ПУП-ИПЗ УПИ XV-91, кв.7, с. Горна Василица, м. Нова

Заповед РД-04-294 от 22.05.17г за ПУП-ИПР УПИ IX-717, кв. 66 с. Костенец

Заповед РД-04-282 от 16.05.2017г. за ПУП-ИПР; ПУП-ИПЗ на УПИ II-407 за жилищно строителство в кв.90б по РП на гр. Костенец

Обява с чертежи за ПУП-ПП  за трасе на реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане Чавча и Крайна гр. Костенец

Обява до заинтересованите лица и общественост с прикрепени чертежи за модернизация на железопътна линия

Заповед РД-04-248 от 26.04.2017 г. за ПУП-ПП на ПИ 015033 Добромир Георгиев

ПУП-ИПРЗ и ИПУР за УПИ V и IX-392 в кв. 112 гр. Костенец

ПУП-ИПРЗ УПИ I-1934,397 в кв. 90а гр. Костенец

ПУП-ПРЗ, ИПУР и ИПР УПИ I-1683 кв.80 с. Костенец

Заповед РД-04-238 от 12.04.17г. ПУП-ИПРЗ за УПИ VI-1980,1975 кв. 89г гр. Костенец и ПУП-ИПУР и други документи

ОБЯВИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК на НКЖИ - ПУП-ПП с всички приложни документи

Обявление Община УПИ I-1934,397, кв.90а

Обява до заинтересованите лица и общественост

Заповед РД-04-222 от 05.04.17г ПУП-ИПР за УПИ VI вил. компи ПУП-ПЗ за УПИ XI-1925 кв.68 гр. Костенец

Заповед РД-04-221 от 05.04.17г ПУП-ИПР за УПИ VII-309 кв.83 с.Горна Василица м. Пердова

Заповед РД-04-218 от 04.04.17г. ПУП-ИПР за УПИ VII-309 кв.22 с.Пчелин

Обява до заинтересованите лица и общественост

ПУП-ПП за електрозахранване и водопровод през ПИ 860 за захранване на ПИ 015033, мах. Ореха Землище с. Долна Василица

ПУП-ПП за електопровод през ПИ 00031 захранващ ПИ 428.4 в землището на с. Горна Василица - Община Костенец

Заповед РД-04-134 от  28.02.17г. за ПУП-ПЗ за ПИ 913018 м. Манджушки гьол замлище с. Костенец и други документи

Заповед РД-04-132 от 28.02.17г за КПИИ за ПУП-ИПРЗ УПИ XI-834 в кв.72 с.Горна Василица, мах. Пердова

Заповед РД-04-119 от 24.02.17г за ПУП-ИПЗ и ПУП-ПР за УПИ I-833 и II-833 по ЗРП на с. Горна Василица, м. Нова и други документи

Заповед № РД-04-91 от 16.02.2017г. за ПУП-ИПР

Заповед РД-04-65 от 01.02.17 за ПУП-ИПР УПИ V за магазин кв. 90 гр. Костенец и други документи

Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК във връзка с издадена Заповед № РД-04-671 от 03.11.2016г.

Заповед № РД-04-52/24.01.2017г. за поправка на явна фактическа грешка

ПУП-ПЗ за ПИ №1 в кад. р-н 904 землище Долна Василица

Заповед РД-04-714 от 30.11.16 г. за ПУП-ПЗ ПИ 1 кад.р-н 904 мах. Ореха гр. Момин проход

Заповед РД-04-715 от 30.11.16 г. за ПУП-ПРЗ ПИ 1925 кв.67 гр. Костенец

Заповед РД-04-710 от 28.11.16 г.-ПУП-ИПУР и ИПР - УПИ V-423 в кв.10 по ЗРП  к.к. Пчелински бани и други документи

Заповед РД-04-697 от 17.11.16 за ПУП-ИПР УПИ XVII-508, V-509 и VI-510 в кв.28 гр. Момин проход и други документи

Заповед РД-04-898 от 16.11 за ПУП-ИПУР и ПУП-ИПР за УПИ I-389 и УПИ II-390 кв.34 по РП на с. Пчелин и други документи

Заповед РД-04-648 от 28.10.16г за ПУП-ИПР за УПИ IV-75 и V-74 кв.20 k.k. Вили Костенец и други докумети

Заповед РД-04-649 от 28.10.16г. ПУП-ИПР XVII-1006, кв.63 и други докумети

Заповед РД-04-650 от 08.10.16г за ПУП-ИПЗ за ПИ 015033 м. Ореха гр. Момин проход и други докумети

Заповед РД-04-651 от 28.10.16г за ПУП-ИПЗ за ПИ 122067 м. Захаринка землище с. Пчелин и други докумети

Заповед РД-04-652 от 28.10.16г за ПУП-ИПР-УПИ XIV-164 и ПИ III-165 кв.7 с. Пчелин и други докумети

Заповед РД-04-563 от 21.09.16г за ПУП ИПРЗ УПИ IV-6535 кв.74 гр. Костенец

Заповед РД-04-522 от 25.08.16г. за ПУП-ИПР УПИ III-234 и УПИ VI-237 в кв.12 с. Пчелин

Трасировъчен план УПИ Х-234

ПУП-ИПР УПИ III-234 и УПИ VI-237 в кв.12 с. Пчелин

Заповед РД-04-523 от 25.08.16г. за ПУП-ИПР УПИ XVI-674 и УПИ XVII-674 в кв.84 гр. Костенец

Заповед РД-04-524 от 25.08.16г. за ПУП-ИПР УПИ V в кв.90 гр. Костенец

Заповед РД-04-473 от 03.08.16г ПУП-ПЗ за ПИ 000750 м. Рашовица с. Горна Василица

Заповед РД-04-472 от 03.08.16г ПУП-ИПР за УПИ IV-75 и УПИ - 74, кв. 20 к.к. Вили Костенец

Заповед РД-04-471 от 03.08.16г ПУП-ИПР за УПИ XIV-164 и УПИ III-165, кв. 7 с. Пчелин

Заповед РД-04-470 от 03.08.16г ПУП-ИПР за УПИ XVI-1005 и УПИ XVII-1006, кв. 63 с. Костенец

Заповед РД-04-469 от 03.08.16г ПУП-ИПР за УПИ XVII-508, УПИ V-509 и УПИ VI-510 кв. 28 гр. Момин проход

Заповед РД-04-416 от 13.07.16г ПУП ИПР за УПИ V-75 и УПИ VI-76 в кв. 7 по рег. план на с. Подгорие

Трасировъчен план за УПИ V-75 и УПИ VI-76 в кв. 7 по рег. план на с. Подгорие

Скица проект за УПИ V-75 и УПИ VI-76 в кв. 7 по рег. план на с. Подгорие

ПУП ИПР за УПИ V-75 и УПИ VI-76 в кв. 7 по рег. план на с. Подгорие

Опорен план за УПИ V-75 и УПИ VI-76 в кв. 7 по рег. план на с. Подгорие

Заповед РД-04-341 от 13.06.16г за ПУП - ИПР за УПИ III-23; IV-27; V-27; VI-27; VII-22; VIII-22 и ПИ 27 в кв.6, с. Подгорие

Трасировъчен план за УПИ-XXVIII-22.23.27 в кв.6, с. Подгорие

Скица проект за УПИ XXVIII-22,23,27 в кв.6, с. Подгорие

ПУП - ИПР за УПИ III-23; IV-27; V-27; VI-27; VII-22; VIII-22 и ПИ 27 в кв.6, с. Подгорие

Заповед РД-04-340 от 13.06.16г. за ПУП-ИПРЗ УПИ V-423 и ПУП-ИПУР в кв.10 к.к. Пчелински бани

Заповед РД-04-313 от 31.05.16 г. за ПУП-ИПР, ПУП-ИПУР УПИ I-389 и УПИ II-390 кв. 34 с. Пчелин

ПУП-ИПР кв. 1 с. Пчелин

ПУП-ИПР за УПИ XXIII-15, кв.1 ЗРП к.к. Пчелински бани

Разрешение за строеж 10 УПИ XXXI-10 кв.1 к.к. Пчелински бани 26.05.2016

Заповед РД-04-290 от 25.05.16 г. за ПУП-ИПР УПИ XXIII-15 кв.1 к.к. Пчелински бани

ПУП-ИПР УПИ VIII в кв. 102 с. Костенец

Опорен план УПИ I-за кибритена фабрика кв.74, по ЗРП на гр. Костенец

ПУП-ИПР за УПИ I-за кибритена фабрика кв.74, по ЗРП на гр. Костенец

Трасировъчен план за УПИ I-за кибритена фабрика кв.74, по ЗРП на гр. Костенец

Заповед РД-04-273 от 17.05.16 г ПУП-ИПР за УПИ I-за кибритена фабрика кв.74,гр. Костенец

Заповед № РД-02-15-35/03.05.2016г. на МРРБ - Изработване на ПУП-ПП във връзка с изпълнение на обект "Модернизация на жп линия София-Пловдив"

Заповед РД-04-244 от 09.05.2015г. за допълване на Заповед РД-04-37 от 26.01.16 г.

Заповед РД-04-220 от 25.04.2016 г. за ПУП-ИПРЗ и ПУП-ИПУР за УПИ XI-392 и УПИ V кв.112, гр. Костенец

Заповед РД-04-219 от 25.04.2016 г. за ПУП-ИПРЗ и ПУП-ИПУР за УПИ VI-1975,1980 кв.89Г, гр. Костенец

Заповед РД-04-218 от 25.04.2016 г. за ПУП-ИПРЗ за УПИ I- кв.90A, гр. Костенец

Заповед РД-04-217 от 25.04.2016 г. за ПУП-ПРЗ и ПУП-ИПУР за ПИ 1624 кв.80, с. Костенец

Заповед РД-04-203 от 20.04.16г. за ПУП-ИПЗ за ПИ 122067 по КВС с. Пчелин

Заповед РД-04-191 от 15.04.16г. за ПУП-ИПР УПИ I-кибритена фабрика в кв.74, гр. Костенец

Заповед РД-04-187 от 13.04.16г за ПУП-ИПРЗ ПИ 143017 с. Горна Василица

Заповед РД-04-157

Заповед РД-04-158

Заповед РД-04-159

ПУП-УПЗ УПИ II-369 в кв. 90 г, гр. Костенец

ПУП-УПР за УПИ II-369 и УПИ XIV-368 в кв. 90 г, гр. Костенец

Заповед РД-04-89 от 29.02.2016 г. за ПУП-УПРЗ УПИ II-369 и УПИ XIV-368 в кв. 90 г, гр. Костенец

Заповед РД-04-67 от 15.02.2016 г. по чл. 124a, ал.2 ЗУТ за ПУП-ПР за ПИ 112053 землище Долна Василица

Заповед РД-04-49 от 02.02.16 за ПУП-ИПР УПИ V-679 в кв.84a, гр. Костенец

Трасировъчен план за ПУП-ИПР УПИ V-679 в кв.84a, гр. Костенец

Скица проект за ПУП-ИПР УПИ V-679 в кв.84a, гр. Костенец

Заповед РД-04-37 от 26.01.2016г. за УПИ IV-164 V-163 VII-169 VIII-169 кв. 7 с. Пчелин

Графична част към Заповед РД-04-37 от 26.01.2016 г.

Заповед РД-04-36 ПУП-ИРП за УПИ XI-749 X-749 XV-747 и XVI-746 с. Костенец

Графична част към Заповед РД-04-36 от 26.01.2016 г.

Заповед РД-04-35 от 26.01.2015г за - УПИ V и VI кв. 5, с. Подгорие

Графична част към Заповед РД-04-35 от 26.01.2016 г.

Заповед РД-04-692 от 02.12.2015г за - УПИ II-369 в кв. 90 г , гр. Костенец

Заповед РД-04-688 от 01.12.2015г за - УПИ VII-705 и УПИ X-706 в кв. 83 , с. Горна Василица, м. Пердова

ПУП-ИПР за УПИ VII-705 и УПИ X-706  в кв. 83, с. Горна Василица, м. Пердова

Заповед РД-04-687 от 01.12.2015г за - УПИ II-425,426 в кв. 1, с. Пчелин

Заповед РД-04-672 от 24.11.2015г. за ПУП-ИПР за УПИ III-234, УПИ VI-237 кв.12 с. Пчелин

Заповед РД-04-671 от 24.11.2015г.за ПУП-ИПР за УПИ XI-749 X-749 XV-747 и XVI-746 кв.44 с. Костенец

Заповед РД-04-670 от 24.11.2015г. за УПИ IV-164 V-163 и VI-169 кв. 7 с. Пчелин

Заповед РД-04-669 от 24.11.2015г. за ПУП - ИПР УПИ V-75 и VI-76 кв.7 с. Подгорие

Заповед РД-04-628 от 28.10.2015г за - УПИ XXX-264 в кв. 1 , к.к. Пчелински бани

Разяснение за строеж 34 от 28.10.2015г за - УПИ XXX-264 в кв. 1 , к.к. Пчелински бани

Заповед РД-04-625 от 26.10.2015г за - УПИ XIII-1871 в кв.136, гр. Костенец

Разяснение за строеж 33 от 26.10.2015г за - УПИ XIII-1871 в кв.136, гр. Костенец

Заповед РД-04-606 от 14.10.2015г за - УПИ V i VI кв. 5 с. Подгорие

Заповед РД-04-448-04/08/2015 за УПИ ХХХ-264 кв. 1 к.к. Пчелински бани с. Пчелин

Заповед РД-04-449-04/08/2015 за УПИ ХХIII-10 кв. 1 к.к. Пчелински бани с. Пчелин

Заповед РД-04-455-05/08/2015 за УПИ VIII-кв. 102 с. Костенец