Решение №132 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец

Решение №132 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно възлагане на Кмета на община Костенец да предприеме всички правни и фактически действия за уведомяване на финансиращия орган по подмярка 7.2 Държавен фонд «Земеделие», за отказ на Община Костенец от финасиране на проект по процедура BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ в часта за :УПИ ХІV „За градина” с площ от 800 кв.м. – частна общинска собственост и УПИ ХV „За детска площадка” с площ от 300 кв.м. – частна общинска собственост.

Свали файл: