ОП „Изпълнение на строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“

Документация съдържание - 2020-05-26 15:01:27 +0300

Образец 2 ЕЕДОП2020-05-26 15:02:33 +0300

Образец КСС - 2020-05-26 15:03:49 +0300

Образци указания попълване - 2020-05-26 15:04:51 +0300

Обявление - 2020-05-26 15:05:05 +0300

Раздел 1 Техническа спецификация - 2020-05-26 15:06:13 +0300

Раздел 2 Методика за оценка - 2020-05-26 15:07:22 +0300

Раздел 3 Ред и условия за провеждане - 2020-05-26 15:08:35 +0300

Раздел 4 Образци и указания за попълването им - 2020-05-26 15:08:52 +0300

Раздел 5 Проект на договор - 2020-05-26 15:09:46 +0300

Решение2020-05-26 15:10:58 +0300

Технически проекти - 2020-05-26 15:11:02 +0300

Протокол 1 - 2020-07-10 15:16:02 +0300

Съобщение цени - 2020-08-19 13:29:30 +0300

Доклад - 2020-08-27 16:44:54 +0300

Протокол 2 - 2020-08-27 16:45:57 +0300

Протокол 3 - 2020-08-27 16:46:45 +0300

Решение за определяне на изпълнител - 2020-08-27 16:48:02 +0300

Договор ОП 1 - 2020-10-13 13:53:29 +0300

Договор ОП 2 - 2020-10-13 13:54:27 +0300

Договор ОП 3 - 2020-10-13 13:55:12 +0300

Обявление възложена поръчка - 2020-10-13 13:55:59 +0300

Обявление за изменение - 2021-05-10 14:43:06 +0300

Допълнително споразумение - 2021-05-10 14:43:51 +0300

Обявление за изменение - 2021-06-04 16:46:03 +0300