П "Доставка и монтаж на детски, паркови и спортни съоръжения за площадка, находяща се в УПИ ІV, кв. 90Б по плана на гр. Костенец”

Информация АОП - 2020-06-12 16:01:30 +0300

Образец на договор - 2020-06-12 16:02:32 +0300

Образци за попълване - 2020-06-12 16:03:15 +0300

Обява - 2020-06-12 16:04:47 +0300

Технически спецификации - 2020-06-12 16:05:46 +0300

Указания за подготовка на оферта - 2020-06-12 16:06:59 +0300

Информация удължаване срок - 2020-06-24 09:22:41 +0300

Съобщение - 2020-07-01 11:55:30 +0300