ПС „Извършване на СМР за обект: „Ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация в гр. Костенец, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност”

Документация съдържание - 2020-05-20 16:04:22 +0300

Образец 2 ЕЕДОП - 2020-05-20 16:05:52 +0300

Образец КСС СМР - 2020-05-20 16:06:05 +0300

Образци на документи за попълване - 2020-05-20 16:07:07 +0300

Обявление - 2020-05-20 16:08:10 +0300

Раздел 1 Техническа спецификация - 2020-05-20 16:09:25 +0300

Раздел 2 Методика за оценка - 2020-05-20 16:10:11 +0300

Раздел 3 Ред и условия за провеждане - 2020-05-20 16:11:39 +0300

Раздел 4 Образци и указания за подготовката им - 2020-05-20 16:12:45 +0300

Раздел 5 Проект на договор - 2020-05-20 16:13:24 +0300

Решение - 2020-05-20 16:14:07 +0300

Технически проект  - 2020-05-20 16:15:01 +0300

Протокол - 2020-06-29 16:56:20 +0300

Съобщение цени - 2020-08-19 13:27:23 +0300

Протокол - 2020-09-03 16:53:30 +0300

Протокол 2 - 2020-09-03 16:54:32 +0300

Протокол 3 - 2020-09-03 16:55:08 +0300

Решение за определяне на изпълнител - 2020-09-03 16:55:58 +0300

Съобщение - 2020-09-10 17:59:20 +0300

Обявление за възложена поръчка - 2020-10-19 13:26:41 +0300

Договор - 2020-10-19 13:27:40 +0300

Обявление за изменение - 2021-05-10 14:36:46 +0300

Допълнително споразумение2021-05-10 14:37:45 +0300