Административно обслужване; Харта за правата на клиента


КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА КЛИЕНТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КОСТЕНЕЦ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО”

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.21 ОТ РЕГЛАМЕНТ(ЕС)2016/1191 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 06.07.2016Г. ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ЧРЕЗ ОПРОСТЯВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕДСТВЯНЕ НА НЯКОИ ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЗ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ(ЕС)№1024/2012Г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КОСТЕНЕЦ

 


Телефон за връзка с Центъра за административно обслужване - 07142 2308