Title
П "Доставка и монтаж на детски, паркови и спортни съоръжения за площадка, находяща се в УПИ ІV, кв. 90Б по плана на гр. Костенец” 2020-06-12 13:24:15
ПС "Асфалтиране на ул. „Пионерска“ гр. Костенец и ул. „Иван Вазов“ с. Костенец, община Костенец“ 2020-06-12 13:23:39
ПС "Избор на екип за управление на проект "Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, гр. Костенец" 2020-06-08 15:34:07
ОП „Изпълнение на строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“ 2020-05-22 11:06:52
ПС „Извършване на СМР за обект: „Ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация в гр. Костенец, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност” 2020-05-20 14:44:54
ОП „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, домашния социален патронаж и обществената трапезария на територията на община Костенец” 2020-05-04 13:31:17
П "Подмяна на уличен водопровод по улица „Балчовица”, с. Костенец" 2020-04-30 14:41:35
ПС "Реконструкция на улици в община Костенец" 2020-04-30 14:38:41
ПС "Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, гр. Костенец" 2020-04-27 14:52:29
ОП "Доставка на горива, смазочни масла и препарати за нуждите на служебните автомобили и друга техника на община Костенец" 2020-01-23 15:12:03

Pages