Title
ОП"Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, хигиенно-санитарни и почистващи препарати, по обособени позиции, за нуждите на детските градини, домашния социален патронаж и обществената трапезария, финансирани от Община Костенец" - II 2017-09-19 15:55:29
ОП" Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на пелети с капацитет 1 т/час" - II 2017-09-19 14:37:54
ОП "Изработване на горскостопански план за горските територии собственост на община Костенец, в териториалният обхват на ТП „ДГС Костенец“ 2017-07-19 15:46:43
ОП „Реконструкция и основен ремонт на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация ЕООД и Медицински център № 1, гр. Костенец“ 2017-07-13 15:39:51
П"Доставка и монтаж на детски съоръжения за игра по три обособени позиции" 2017-06-09 15:56:37
П"Доставка и монтаж на детски съоръжения за игра - 2" 2017-06-08 14:05:19
Local open tender for Supply of firefighting equipment under the project "Joint management of risks in the region - Niska Banja and Kostenets", Project No CB007.1.31.217, Publication reference CB007.1.31.217-PP2-02/Su 2017-05-26 08:36:19
П"Доставка и монтаж на детски съоръжения за игра" 2017-05-19 15:27:29
ОП "Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, хигиенно-санитарни и почистващи препарати, по обособени позиции, за нуждите на детските градини, домашния социален патронаж и обществената трапезария, финансирани от Община Костенец" 2017-03-31 13:25:58
Пазарни консултации мост на ул. Здравец 2017-03-20 16:43:44

Pages