Title
ОП„Избор на финансова институция за предоставяне на Община Костенец на банков кредит в размер на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева ". 2016-06-15 11:49:11
ОП „Доставка на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Костенец” 2016-06-03 14:25:06
ОП „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект" и упражняване на авторски надзор" 2016-04-14 11:37:17
ОП "Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор за обект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Костенец" 2016-04-13 12:23:07
ПП „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, извършени в процеса на подготовка на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Костенец" 2016-04-13 12:18:53
ОП „Поддържане /превантивно, текущо и аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт/рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на община Костенец" 2016-03-29 13:05:13
ОП "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт покрив ОУ „Христо Смирненски" гр. Момин проход" 2016-03-16 13:24:34
ОП "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт покрив, ремонт под и саниране детско отделение за предучилищна възраст на ОДЗ „Звънче" гр. Костенец" 2016-03-16 13:22:23
ОП "Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец" 2016-03-16 13:19:20
ОП „Избор на изпълнител за доставка на втора употреба товарен автомобил /самосвал/ за нуждите на Община Костенец" 2016-02-26 08:06:15

Pages