Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №38 по Протокол №5 от гласуване чрез подписка на 25 април 2019г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019г. RESHENIE_38_2019.docx
Решение №37 по Протокол №5 от гласуване чрез подписка на 25 април 2019г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Костенец за 2020г. RESHENIE_37_2019.docx
Решение №36 по Протокол №5 от гласуване чрез подписка на 25 април 2019г. относно приемане на Наредба за определянето и администрирането на мастни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Костенец RESHENIE_36_2019.docx
Решение №35 по Протокол 4 от 09 април 2019г. относно проект на бюджет и План за финансиране на капиталовите разходи RESHENIE_35_2019.docx
Решение №34 по Протокол 4 от 09 април 2019г. относно извършване на независим финансов одит на ОП"ОГЗГФ" RESHENIE_34_2019.docx
Решение №33 по Протокол 4 от 09 април 2019г. относно кандидатстване на община Костенец пред Фонд "Социална закрила" с проектно предложение "Саниране и основен ремонт на кухненски блок-социален патронаж, гр.Костенец, кв.84, парцел XVII"- Етап 1 RESHENIE_33_2019.docx
Решение №32 по Протокол №3/01.03.2019г. относно предоставяне за възстановяване на проектни поземлени имоти от Общинския поземлен фонд на наследници на Петър Стоянов Атанасов RESHENIE_32_2019.docx
Решение №31 по Протокол №3/01.03.2019г. относно предоставяне за възстановяване на проекти поземлени имоти от Общинския поземлен фонд на наследници на Христо Минев Георгиев RESHENIE_31_2019.docx
Решение №30 по Протокол №3/01.03.2019г. относно даване на съгласие за изменение на Решение №11/11.07.2016г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително №01610151/03.10.2008г. RESHENIE_30_2019.docx
Решение №29 по Протокол №3/01.03.2019г. относно даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от находище на мин.вода-изключителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и ползване на Община Костенец RESHENIE_29_2019.docx

Pages