Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №28 по Протокол №3/01.03.2019г. относно даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от находище на мин.вода- изключителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и ползване на Община Костенец RESHENIE_28_2019.docx
Решение №27 по Протокол №3/01.03.2019г. относно даване на съгласие да се измени служебно разрешително №01610211/24.07.2009г. за водовземане на мин.вода-изключителна държавна собственост от находище "Момин проход" RESHENIE_27_2019.docx
Решение №26 по Протокол №3/01.03.2019г. относно изменение и допълнение на Решение №65/26.04.2012г. на ОбС за прехвърляне безвъзмездно в собственост на Община Костенец на имот-частна държавна собственост по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост RESHENIE_26_2019.docx
Решение №25 по Протокол №3/01.03.2019г. относно допълване на списък с размера и местоположението на свободни пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2019-2020г. RESHENIE_25_2019.docx
Решение №24 по Протокол №3/01.03.2019г. относно предприемане на действия във връзка с проект "Подобряване качеството на живот в община Костенец чрез изграждане на спортно-тренировъчен комплекс в гр.Костенец" RESHENIE_24_2019.docx
Решение №23 по Протокол №3/01.03.2019г. относно определяне на обема на годишното ползване на дървесина през 2019г. от горите в Общински горски фонд RESHENIE_23_2019.docx
Решение №22 по Протокол №3/01.03.2019г. относно определяне на размера на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства RESHENIE_22_2019.docx
Решение №21 по Протокол №3/01.03.2019г. относно кандидатстване по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.
Решение №20 по Протокол №3/01.03.2019г. относно приемане на Стратегически документ "Съвместно управление на риска в регион-Нишка Баня и Костенец" RESHENIE_20_2019.docx
Решение №19 по Протокол №3/01.03.2019г. относно приемане на Наредба за търговската дейност на територията на община Костенец RESHENIE_19_2019.docx

Pages