Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №18 по Протокол №3/01.03.2019г. относно приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Костенец, ПК и взаимодействието му с Общинската администрация RESHENIE_18_2019.docx
Решение №17 по Протокол №2/31.01.2019 относно отмяна на Решение №124/30.06.2016г. на ОбС-Костенец RESHENIE_17_2019.docx
Решение №16 по Протокол №2/31.01.2019 относно приемане на План-сметка за необходимите разходи за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци за 2019г. RESHENIE_16_2019.docx
Решение №15 по Протокол №2/31.01.2019 относно извършване на независим одит на Звено „Спорт” към Общинска администрация RESHENIE_15_2019.docx
Решение №14 по Протокол №2/31.01.2019 относно извършване на независима проверка от оторизирана фирма на общинските гори на терен RESHENIE_14_2019.docx
Решение №13 по Протокол №2/31.01.2019 относно назначаване на юрист на граждански договор към Общински съвет – Костенец RESHENIE_13_2019.docx
Решение №12 по Протокол №2/31.01.2019 относно заплащане транспортните разноски на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейност, считано от 01.01.2019г. RESHENIE_12_2019.docx
Решение №11 по Протокол №2/31.01.2019 относно изменение на Решение №10/15.02.2018 на ОбС-Костенец за избор на делегат в Общото събрание на НСОРБ RESHENIE_11_2019.docx
Решение №10 по Протокол №2/31.01.2019 относно изменение в Правилника за устройство и дейността на ОП"БКС" RESHENIE_10_2019.docx
Решение №9 по Протокол №2/31.01.2019 относно определяне на представител/и на община Костенец в общото събрание и УС на СНЦ МИГ Костенец 2010 RESHENIE_9_2019.docx

Pages