Проекти на нормативни актове

Община Костенец, във връзка с постъпили нови искания и инвестиционни виждания на общината, ще предложи на Общински съвет – Костенец да обсъди и да приеме допълнения в приетата с Решение № 12/28.01.2021г. на Общински съвет Костенец „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2021 година“.

Линк: Обявление

Публикувано на 04.08.2021 г.


Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Костенец. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 15.07.2021г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Костенец, публикуван на страницата на Община Костенец - www.kostenetz.com на 15.07.2021г., обявен е на информационното табло в сградата на Община Костенец на същата дата. Предложенията и становищата могат да се депозират на елекронния адрес на общината и в Центъра за административно обслужване в сградата на общинска администрация на адрес: гр.Костенец ул."Иван Вазов"№2.

Линк: Проект

Публикувано на 15.07.2021 г.

Линк: Справка постъпили предложения

Публикувано на 16.08.2021 г.


Община Костенец, във връзка с постъпили нови искания и инвестиционни виждания на общината, ще предложи на Общински съвет – Костенец да обсъди и да приеме допълнения в приетата с Решение № 12/28.01.2021г. на Общински съвет Костенец „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2021 година“.

Линк: Обявление

Публикувано на 10.05.2021 г.

Линк: Обявление

Публикувано на 07.06.2021 г.


Обявление - Община Костенец предлага на Вашето внимание План за интегрирано развитие на община Костенец за периода 2021-2027 г. Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 15.04.2021г. вкл. на електронен адрес - kostenetz_adm@kostenetz.com или в сградата на общината -  ул. „Иван Вазов” №2, гр. Костенец.

Линк: Проект

Публикувано на 31.03.2021 г.


Оценка на изпълнението на общинския план за развитие на община Костенец (2014-2020) година

Линк: Оценка

Публикувано на 26.03.2021 г.


Проект за наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Костенец. Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, община Костенец чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес:  kostenetz_adm@kostenetz.com или в деловодството на община Костенец, ул. „Иван Вазов” №2.

Линк: Проект

Линк: Доклад

Линк: Мотиви

Линк: Приложение 1

Публикувано на 24.02.2021 г.


Обявление – Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект на Програма по енергийна ефективност 2021г. – 2023г. на община Костенец. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 22.02.2021 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящият Проект на Програма по енергийна ефективност 2021г. – 2023г.  на община Костенец. Предложенията и становищата могат да се депозират  в Центъра за услуги на гражданите в сградата на общинска администрация на адрес : гр. Костенец, ул.“ Иван Вазов“ № 2 или по електронната поща на e-mail: obs_kostenetz@abv.bg, kostenetz_adm@kostenetz.com.

Линк: Проект

Линк: Мотиви

Линк: Формуляр

Публикувано на 22.02.2021 г.


Община Костенец предлага на вашето внимание Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Костенец. Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, община Костенец чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Наредба на e-mail адрес: kostenetz_adm@kostenetz.com или в деловодството на община Костенец на следния адрес: гр.Костенец, ул. „Иван Вазов”№ 2

Линк: Проект

Публикувано на 11.01.2021 г.


Общински съвет  - Костенец има намерение да обсъди и да приеме „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2021 година”. На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на заинтересованите лица в регламентирания 30- дневен срок, считано от 23.12.2020г. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект  на  Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2021 година като такива могат да бъдат предоставяни в деловодството на Общински съвет – Костенец или в „Център за административно обслужване” в сградата на  Общинска администрация – Костенец на адрес: гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, или по електронната поща на e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com

Линк: Обявление

Линк: Проект

Публикувано на 22.12.2020 г.


Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Костенец. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 09.11.2020г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Костенец, публикуван на страницата на Община Костенец – www.kostenetz.com на 09.11.2020г., обявен е на информационното табло в сградата на Община Костенец на същата дата. Предложенията и становищата могат да се депозират на елекронния адрес на общината и в Центъра за административно обслужване в сградата на общинска администрация на адрес: гр.Костенец ул.“Иван Вазов“№2.

Линк: Обявление

Линк: Проект

Линк: Предложение

Публикувано на 09.11.2020 г.

Линк: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Костенец

Публикувано на 11.01.2021 г.


Обшина Костенец предлага на Вашето внимание Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Костенец. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 06.11.2020 г. за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за Наредбата за определяне на местни данъци на територията на община Костенец, публикуван на страницата на община Костенец - www.kostenetz.com на 06.11.2020 г., обявен е на информационното табло в сградата на община Костенец на същата дата. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината и в "Центъра за административно обслужване" в сградата на Общинска администрация-Костенец на адрес: гр. Костенец, ул. "Иван Вазов" №2.

Линк: Обявление

Линк: Проект

Линк: Предложение

Публикувано на 06.11.2020 г.


На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 06.11.2020г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година. На основание чл. 66, ал.1 от Административно процесуален кодекс, настоящият проект за решение е публикуван на интернет страницата на Община Костенец - http://www.kostenetz.com/ на 06.11.2020 г., обявен е на информационното табло в сградата на Община Костенец на същата дата. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината и в информационния център в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2.

Линк: Проект

Линк: Приложение 1

Линк: Проект на решение

Публикувано на 06.11.2020 г.


На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на заинтересованите лица в регламентирания 30- дневен срок, считано от 06.11.2020г. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект  на Наредба за условията и реда за използването на спортните обекти – общинска собственост на територията на Община Костенец, като такива могат да бъдат предоставяни в деловодството на Общински съвет – Костенец или в „Център за административно обслужване” в сградата на  Общинска администрация – Костенец на адрес: гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, или по електронната поща на e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com

Линк: Предложение

Линк: Наредба

Линк: Частична оценка на въздействието

Публикувано на 06.11.2020 г.

Линк: Справка

Публикувано на 09.12.2020 г.


Обява - Община Костенец, във връзка с постъпили нови искания и инвестиционни виждания на общината, ще предложи на Общински съвет – Костенец да обсъди и да приеме допълнения в приетата с Решение № 23/20.02.2020г. на Общински съвет Костенец "Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2020 година"

Линк: Обява

Публикувано на 23.10.2020 г.


Обява - Община Костенец, във връзка с постъпили нови искания и инвестиционни виждания на общината, ще предложи на Общински съвет – Костенец да обсъди и да приеме допълнения в приетата с Решение № 23/20.02.2020г. на Общински съвет Костенец „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2020 година“.

Линк: Обява

Публикувано на 05.10.2020 г.


Обявление - Община Костенец  предлага на Вашето внимание Проект на допълнение на „Правилник за организацията на Общински съвет – Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация”. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 15.09.2020г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящият проект за „Правилник за организацията на Общински съвет – Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация”. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината и в Центъра за административно обслужване” в сградата на общинската администрация на адрес : гр. Костенец, ул.“ Иван Вазов“ № 2.

Линк: Проект

Линк: Мотиви и оценка на въздействието

Публикувано на 15.09.2020 г.


Обявление - На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на заинтересованите лица в регламентирания 30-дневен срок, считано от 25.08.2020г. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект  на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд, като такива могат да бъдат предоставяни в деловодството на Общински съвет – Костенец или в „Център за административно обслужване” в сградата на  Общинска администрация – Костенец на адрес: гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, или по електронната поща на e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com

Линк: Проект

Линк: Предложение

Линк: Оценка на въздействието

Публикувано на 25.08.2020 г.

Линк: Справка

Публикувано на 05.10.2020 г.


Обявление - На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на заинтересованите лица в регламентирания 30-дневен срок, считано от 25.08.2020г. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект  на Наредба за общинската собственост, като такива могат да бъдат предоставяни в деловодството на Общински съвет – Костенец или в „Център за административно обслужване” в сградата на  Общинска администрация – Костенец на адрес: гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, или по електронната поща на e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com

Линк: Проект

Линк: Предложение

Линк: Оценка на въздействието

Публикувано на 25.08.2020 г.

Линк: Справка

Публикувано на 05.10.2020 г.


Проект на Наредба за управление на общинските горски територии - собственост на община Костенец

Линк: Проект

Публикувано на 18.08.2020 г.


Община Костенец, във връзка с постъпили нови искания и инвестиционни виждания на общината, ще предложи на Общински съвет  - Костенец да обсъди и да приеме допълнения в  приетата с Решение № 23/20.02.2020г. на Общински съвет Костенец „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2020 година”

Линк: Обява

Публикувано на 10.08.2020 г.


Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Костенец

Линк: Обявление и мотиви

Линк: Проект

Публикувано на 23.07.2020 г.

Линк: Справка

Публикувано на 24.08.2020 г.


Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Костенец

Линк: Обявление и мотиви

Линк: Проект

Публикувано на 23.07.2020 г.

Линк: Справка

Публикувано на 24.08.2020 г.


Проект на Наредба за поемането, обслужването и управление на общинския дълг на община Костенец

Линк: Обявление и мотиви

Линк: Проект

Публикувано на 23.07.2020 г.

Линк: Справка

Публикувано на 24.08.2020 г.


Проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Костенец за периода 2020-2022

Линк: Проект

Публикувано на 23.07.2020 г.


Обявление - Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект на „Правилник за реда на предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на Община Костенец”. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 20.07.2020г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящият проект за „Правилник за реда на предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на Община Костенец”. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината и в Центъра за административно обслужване” в сградата на общинската администрация на адрес: гр. Костенец, ул.“ Иван Вазов“ № 2.

Линк: Проект

Линк: Мотиви и оценка на въздействието

Публикувано на 20.07.2020 г.

Линк: Справка

Публикувано на 24.08.2020 г.


Обявление - Съгласно чл. 6д, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект на Програма за намаляване на риска от бедствия в Община Костенец (2020-2025). На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 12.06.2020г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект на Програма за намаляване на риска от бедствия в Община Костенец (2020-2025), публикуван на страницата на Община Костенец – www.kostenetz.com на 12.06.2020г. Предложенията и становищата могат да се депозират на елекронния адрес на Общината и в Центъра за услуги на гражданите в сградата на Общинска администрация на адрес: гр. Костенец ул. “Иван Вазов“ №2.

Линк: Проект

Публикувано на 12.06.2020 г.


Обявление - Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци на територията на Община Костенец. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 29.05.2020г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци на територията на Община Костенец, публикуван на страницата на Община Костенец – www.kostenetz.com на 29.05.2020г., обявен е на информационното табло в сградата на Община Костенец на същата дата. Предложенията и становищата могат да се депозират на елекронния адрес на общината и в Центъра за услуги на гражданите в сградата на общинска администрация на адрес: гр.Костенец ул.“Иван Вазов“№2.

Линк: Мотиви

Линк: Наредба

Публикувано на 29.05.2020 г.

Линк: Справка

Публикувано на 10.07.2020 г.

 

Обявление - Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Костенец. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 29.05.2020г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Костенец, публикуван на страницата на Община Костенец – www.kostenetz.com на 29.05.2020г., обявен е на информационното табло в сградата на Община Костенец на същата дата. Предложенията и становищата могат да се депозират на елекронния адрес на общината и в Центъра за административно обслужване в сградата на общинска администрация на адрес: гр.Костенец ул.“Иван Вазов“№2.

Линк: Мотиви

Линк: Наредба

Публикувано на 29.05.2020 г.

Линк: Справка

Публикувано на 10.07.2020 г.

 

Община Костенец, във връзка с постъпили нови искания и инвестиционни виждания на общината, ще предложи на Общински съвет  - Костенец да обсъди и да приеме допълнения в  приетата с Решение № 23/20.02.2020г. на Общински съвет - Костенец „Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Костенец през 2020 година”, а именно:

Да се измени и допълни приетата с Решение 23/20.02.2020г. на Общински съвет - Костенец „Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Костенец през 2020 година”, както следва:

В раздел ІІ „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем” се добавя следния текст:

18.

Помещение, находящо се на първи етаж в масивна сграда, застроена в УПИ ІV, кв. 90  по плана на гр. Костенец

90 кв.м.

Чрез настоящото публикуване се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Програмата. e-mail адреси: kostenetz_adm@kostenetz.com и ob.sobstvenost@kostenetz.com

Публикувано на 26.05.2020 г.

 

Обявление - Община Костенец  предлага на Вашето внимание Проект  на „Наредба за символите и отличията на община Костенец”. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 14.05.2020 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящият проект за „Наредба за символите и отличията на община Костенец”. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината и в Центъра за административно обслужване” в сградата на общинската администрация на адрес : гр. Костенец, ул.“ Иван Вазов“ № 2

Линк: Обявление

Линк: Мотиви и оценка на въздействието

Линк: Наредба

Публикувано на 14.05.2020 г.


Община Костенец предлага на Вашето внимание  Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Костенец. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 14-дневен срок, считано от 15.04.2020 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Костенец, публикуван на страницата на Община Костенец – www.kostenetz.com на 15.04.2020г., обявен е на информационното табло в сградата на Община Костенец на същата дата. Предложенията и становищата могат да се депозират на елекронния адрес на общината и в Центъра за услуги на гражданите в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Костенец ул. “Иван Вазов“ №2.

Линк: Проект

Публикувано на 15.04.2020 г.


Община Костенец, във връзка с постъпили нови искания и инвестиционни виждания на общината, ще предложи на Общински съвет  - Костенец да обсъди и да приеме допълнения в приетата с Решение № 23/20.02.2020г. на Общински съвет Костенец „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2020 година”.

Линк: Обява

Публикувано на 06.04.2020 г.


Обявление – Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Костенец за 2021 г. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 20.03.2020 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящият проект за Годишен план за развитие на социалните услуги в община Костенец за 2021 г. Проектът е  публикуван на страницата на община Костенец www.kostenetz.com на 20.03.2020 г., и е обявен  на информационното табло в сградата на община Костенец - Костенец на същата дата. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината и в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация на адрес : гр. Костенец, ул.“ Иван Вазов“ №2

Линк: Обявление

Линк: Проект

Публикувано на 20.03.2020 г.


Обявление – Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Костенец (2014-2020) за 2019 г.

Линк: Проект

Линк: Мотиви

Публикувано на 20.03.2020 г.


Обявление – Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект за изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване, поправяне и заздравяване на строежи или части от тях от администрацията на община Костенец. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 16.03.2020 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящият Проект за изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване, поправяне и заздравяване на строежи или части от тях от администрацията на община Костенец. Предложенията и становищата могат да се депозират  в Центъра за услуги на гражданите в сградата на общинска администрация на адрес : гр. Костенец, ул.“ Иван Вазов“ № 2 или по електронната поща на e-mail: obs_kostenetz@abv.bg, kostenetz_adm@kostenetz.com.

Линк: Обява

Линк: Мотиви

Линк: Проект

Линк: Формуляр

Публикувано на 17.03.2020 г.


Обявление - Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект на „Наредба № 1 за обществения ред, безопасността на движението на територията на община Костенец и опазването на общинските имоти и вещи”. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 16.03.2020 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящият проект за „Наредба № 1 за обществения ред, безопасността на движението на територията на община Костенец и опазването на общинските имоти и вещи”. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината и в Центъра за услуги на гражданите в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Костенец, ул.“ Иван Вазов“ № 2

Линк: Проект

Линк: Мотиви

Публикувано на 16.03.2020 г.


Обявление - Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект за изменение  на Наредбата за търговската дейност на територията на община Костенец. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30- дневен срок, считано от     12.03.2020 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящият проект за изменение и допълнение на Наредбата за търговката дейност на територията на община Костенец, публикуван на страницата на Община Костенец – www.kostenetz.com  на 12.03.2020 г., обявен е на информационното табло в сградата на Община Костенец на същата дата. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината и в Центъра за услуги на гражданите в сградата на общинска администрация на адрес : гр.Костенец,ул.“Иван Вазов“ №2

Причините налагащи приемането на промените в подзаконовия акт:

Действащата към момента Наредба за търговската дейност на територията на община Костенец е приета с Решение № 19/01.03.2019 г. на Общински съвет – Костенец..Тя трябва да отговаря на всички критерий и да спомага за цялостната синхронизация между потребители  и търговци.

Действащата Наредбата за търговската дейност на територията на Община Костенец е приета с Решение № Решение № 19/01.03.2019 г. на Общински съвет – Костенец. Наредбата е приета  въз основа на чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. От анализа на тази Наредба, бяха констатирани някои пропуски, затрудняващи приложението и, отстраняването на които ще доведе до подобряване работата по прилагането на същата, както и до повишаване на контрола за съблюдаване на законовите и подзаконовите изисквания .Възниква необходимостта от прецизиране на разпоредбите на Наредбата, с оглед изписване на актуалните наименования на административни структури.

ІІ. Цел на наредбата

Целта на изменението на Наредбата за търговска дейност на територията на Община Костенец е да се оптимизират  всички условия и реда за извършване на търговска дейност на територията на Община Костенец.

ІІІ. Финансови средства, необходими за прилагането на новата наредбата:

За прилагането на измененията в Наредбата за търговската дейност на територията на Община Костенец не е необходимо разходване на бюджетни средства.

ІV. Очаквани резултати:

Синхронизиране действията на различните структурни звена на територията на Община Костенец. Увеличаване приходите на Община Костенец.

Линк: Проект

Линк: Оценка на въздействието

Публикувано на 16.03.2020 г.

 

Мотиви и проект за наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Костенец. На основание  чл.21, ал.2 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация, чл.8, чл.26, ал.3 и ал.4 и чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, в изпълнение на чл.77 във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, предоставяме на вниманието на обществеността в община Костенец в регламентирания 30-дневен срок, считано от 13.03.2020 година от обявяването на интернет страницата на община Костенец www.kostenetz.com, за  обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и др.,по проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Костенец, като такива могат да бъдат предоставяни на e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com, или в деловодството на Общински съвет при община Костенец на адрес: п.к. 2030 гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2

Линк: Проект наредба

Публикувано на 13.03.2020 г.


Обявление – Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Костенец. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 09.03.2020 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящият Проект на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Костенец. Предложенията и становищата могат да се депозират в Центъра за услуги на гражданите в сградата на Общинска администрация на адрес: гр. Костенец, ул.“Иван Вазов“ №2 или по електронната поща на e-mail: obs_kostenetz@abv.bg, kostenetz_adm@kostenetz.com

Линк: Проект

Линк: Формуляр

Линк: Мотиви

Линк: Обява

Публикувано на 09.03.2020 г.


Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за правата на детето на ООН, Закон за закрила на детето, ППЗЗД, Национална програма за закрила на детето,  Стратегията за развитието на социалните услуги в Община Костенец (2016-2020) г., както и редица други нормативни документи. Целта на общинската програма за закрила на детето за 2020 година е да изведе на преден план националните приоритети в областта на закрилата на детето с оглед отразяване в тях на специфичните местни потребности, документирайки готовността и волята на институциите в община Костенец да повишат качеството на живот на децата.

Линк: Програма

Публикувано на 17.02.2020 г.

 


Обявление - Община Костенец предлага на Вашето внимание "Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Костенец". На основание чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните, в 30-дневен срок от настоящото публикуване на Програмата на интернет страницата на Община Костенец, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 04.03.2020 г. включително, в деловодството на Общинската администрация или на e-mail: kostenetz.adm@kostenetz.com

Линк: Мотиви

Линк: Проект

Публикувано на 04.02.2020 г.


Общински съвет - Костенец има намерение да обсъди и да приеме „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2020 година”. Чрез настоящото публикуване се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Програмата на e-mail адреси: kostenetz_adm@kostenetz.com и ob.sobstvenost@kostenetz.com

Линк: Програма

Линк: Приложения 

Линк: Справка

Публикувано на 15.01.2020 г.

Линк: Обява

 

Публикувано на 12.03.2020 г.

 

Обявление – Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект на Програма за безопасно движение по пътищата на Община Костенец 2020 г. – 2022 г.  На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 06.12.2019 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящият Проект на Програма за безопасно движение по пътищата на Община Костенец 2020 г. – 2022 г. Предложенията и становищата могат да се депозират  в Центъра за услуги на гражданите в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Костенец, ул. “Иван Вазов“ № 2 или по електронната поща на e-mail: obs_kostenetz@abv.bg, kostenetz_adm@kostenetz.com

Линк: Обява

Линк: Мотиви

Линк: Проект

Линк: Формуляр

Публикувано на 06.12.2019 г.


Обява - Общински съвет – Костенец има намерение да измени Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Костенец в търговски дружества с общинско участие в капитала - Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на e-mail адрес: obs_kostenetz@abv.bg

Линк: Обява

Линк: Мотиви

Линк: Проект

Публикувано на 04.12.2019г.

Обява - Общински съвет – Костенец има намерение да приеме Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на e-mail адрес: obs_kostenetz@abv.bg

Линк: Обява

Линк: Мотиви

Линк: Проект

Публикувано на 04.12.2019г.

Обявление – Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект на Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Костенец 2020-2022 година. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 29.11.2019 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящият Проект на Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Костенец 2020-2022 година. Предложенията и становищата могат да се депозират  в Центъра за услуги на гражданите в сградата на Общинска администрация на адрес: гр. Костенец, ул.“ Иван Вазов“ № 2 или по електронната поща на e-mail: obs_kostenetz@abv.bg, kostenetz_adm@kostenetz.com

Линк: Обява

Линк: Формуляр за частична оценка

Линк: Мотиви

Линк: Програма ЗЕВИ 2020-2022

Публикувано на 29.11.2019 г.

Предложение за приемане на план-сметка за 2020 г. - публикувано на 20.11.2019

Обява - На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост Общински съвет  - Костенец има намерение да обсъди и да приеме допълнения в приетата с Решение № 6/31.01.2019 г. на Общински съвет Костенец „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2019 година” - публикувано на 16.07.2019

Обява -  Общински съвет – Костенец има намерение да измени Наредбата за общинската собственост. На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и мастната администрация, чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Костенец в регламентирания 30- дневен срок, считано от 20.05.2019 г., за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект  на Наредба за общинската собственост, като такива могат да бъдат предоставяне в деловодството на Общинки съвет – Костенец или общинска администрация – Костенец, или по електронната поща на e-mail: obs_kostenetz@abv.bg, kostenetz_adm@kostenetz.com

Линк: Обява

Линк: Частична оценка на въздействието

Линк: Мотиви

Публикувано на 20.05.2019г.

Обявление - Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Костенец (2014-2020) за 2018 г. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 22.04.2019 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящият проект на Годишният доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Костенец за 2018 г. Проектът е  публикуван на страницата на Община Костенец – www.kostenetz.com на 22.04.2019 г., и е обявен на информационното табло в сградата на Община Костенец на същата дата. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината и в Центъра за услуги на гражданите в сградата на Общинска администрация на адрес: гр. Костенец, ул.“Иван Вазов“ №2

Линк: Мотиви

Линк: Приложение № 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Линк: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Костенец (2014-2020) за 2018 г.

Публикувано на 22.04.2019 г.

Обявление - Община Костенец  предлага на Вашето внимание Проект  на „Наредба № 1 за обществения ред и безопасността на движението в община Костенец”. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 18.04.2019 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящият проект за „Наредба № 1 за обществения ред и безопасността на движението в община Костенец”. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината и в Центъра за услуги на гражданите в сградата на общинска администрация на адрес : гр. Костенец, ул.“ Иван Вазов“ № 2

Линк: Мотиви

Линк: Приложение № 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Линк: Проект

Публикувано на 18.04.2019 г.

Обява - Общински съвет-Костенец има намерение да обсъди и да приеме допълнения в приетата с Решение №6/31.01.2019г. на ОбС-Костенец "Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Костенец през 2019 г." -  Чрез настоящото публикуване се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Програмата. Е-mail адреси: kostenetz_adm@kostenetz.com и  obs_kostenetz@abv.bg -  публикувано на 08.04.2019г.

Обявление - Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект на Наредба за отглеждане на животни на територията на община Костенец- Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на e-mail адрес: obs_kostenetz@abv.bg

Линк: Мотиви

Линк: Проект

Публикувано на 05.04.2019 г.

Обявление - Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект на План за действие на Община Костенец за подкрепа на интеграционните политики (2019-2020 г.) - На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 28.02.2019 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящият проект на План за действие на Община Костенец за подкрепа на интеграционните политики (2019-2020) г. Проектът е публикуван на страницата на Община Костенец – www.kostenetz.com на 28.02.2019 г.,и е обявен на информационното табло в сградата на Община Костенец на същата дата. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината и в Центъра за услуги на гражданите в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Костенец, ул.“ Иван Вазов“ № 2.

Линк: Обявление

Линк: План за действие на Община Костенец за подкрепа на интеграционните политики (2019-2020 г.)

Линк: Приложение № 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Публикувано на 28.02.2019 г.

Обява - Общински съвет – Костенец има намерение да измени Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Костенец в търговски дружества с общинско участие в капиталаСъгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на e-mail адрес: obs_kostenetz@abv.bg

Линк: Мотиви

Линк: Проект

Публикувано на 20.02.2019 г.

Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. - публикувано на 19.02.2019 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Костенец за 2020 г. - публикувано на 18.02.2019 г.

Обява - Общински съвет – Костенец има намерение да измени Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Костенец, приета с Решение № 105 по протокол № 13 от 18.12.2008 г. на Общински съвет – Костенец - Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на e-mail адрес: obs_kostenetz@abv.bg

Линк: Мотиви

Линк: Проект

Публикувано на 07.02.2019 г.


Обявление на проект за приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Костенец и дейността на ОбС-Костенец, ПК и взаимодействието му с общинската администрация - Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на e-mail адрес: obs_kostenetz@abv.bg
Линк: Мотиви

Линк: Проект

Публикувано на 31.01.2019 г.

Обявление -  Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект за изменение на Наредбата за търговската дейност на територията на община Костенец - публикувано на 05.01.2019 г.

Обява - Общински съвет – Костенец има намерение да отмени Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Костенец, Постоянните  комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, приет с Решение № 6 по Протокол № 2 от 26.11.2015г. - публикувано на 04.01.2019 г.

Обява - Общински съвет-Костенец приема Наредба за изменение на Наредба №1 за обществения ред и безопастността на движението на територията на община Костенец - публикувано на 03.01.2019 г.

 Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2019 г. - публикувано на 28.12.2018

Обявление за промяна в Наредбата за администриране на местни данъци, такси и цени на услуги - публикувано на 14.12.2018

Проект за изменение на наредбата за администриране на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Костенец - публикувано на 06.12.2018

Проект на програма за развитие на туризма в община Костенец 2019-2020 г. - публикувано на 04.12.2018

Проект на план-сметка за 2019 г. - публикувано на 27.11.2018

Обява - Общински съвет-Костенец има намерение да измени Наредбата за общинската собственост - публикувано на 15.11.2018

Обява - Общински съвет - Костенец има намерение да измени Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие " Благоустройство и комунално стопанство" гр.Костенец - публикувано на 15.11.2018

Обява -  Общински съвет – Костенец има намерение да измени Наредбата за определянето и  админстрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Костенец - публикувано на 29.10.2018

Обява - Общински съвет – Костенец има намерение да измени Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Костенец, Простоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация - публикувано на 30.08.2018

Обява - Общински съвет – Костенец има намерение да измени Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Костенец - публикувано на 09.08.2018

Oбявление Промяна в Програмата за 2018 г. - публикувано на 26.06.2018

Общински съвет – Костенец има намерение да измени Правилника за организация и дейността на ОП „ОГЗГФ”- публикувано на 17.07.2018

Обява - Общински съвет-Костенец има намерение да измени Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Костенец в търговските дружества с общинско участие в капитала - публикувано на 25.06.2018

Проект на предложение относно актуализиране на ОСРСУ (2016-2020) - публикувано на 15.06.2018

Обява- Общински съвет-Костенец има намерение да измени Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация - публикувано на 07.06.2018

Обява- Общински съвет-Костенец има намерение да измени Наредбата за отглеждане на животни на територията на община Костенец - публикувано на 28.05.2018

Обява-Общински съвет-Костенец има намерение да обсъди и приеме допълнения в „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2018 година” - публикувано на 21.05.2018

Проект на Годишен доклад за наблюдение на ОПР на община Костенец (2014-2020) за 2017 година - публикувано на 30.04.2018

Обявление за промяна в „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2018 година" - публикувано на 30.04.2018

Обявление- Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и услуги на територията на община Костенец- публикувано на 27.04.2018

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Костенец за 2019 г. - публикувано на 26.03.2018

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ  УСЛУГИ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ - 2019 - публикувано на 26.03.2018

Обявление за промяна в „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2018 година" - публикувано на 23.03.2018

Обява - Общински съвет- Костенец има намерение да измени Наредбата за управление на общинските пътища в община Костенец - публикувано на 23.03.2018г.

Обява - Промени в Наредба за местни данъци и такси на община Костенец - публикувано на 26.02.2018

Обява - Общински съвет-Костенец има намерение да измени Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Костенец, Постоянните комисии и взаимоотношенията му с Общинската администрация -  публикувано на 23.02.2018г.

Промяна в програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Костенец през 2018 година - публикувано на 19.02.2018

Програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в Община Костенец за 2018 година - публикувано на 29.12.2017

Обява - Проект на Наредба за местни данъци и такси на територият на Община Костенец - публикувано на 15.12.2017

Обява - Общински съвет – Костенец има намерение да измени Наредбата за рекламната дейностна територията на Община Костенец. - публикувано на 20.11.2017

ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2018 Г. - публикувано на 17.11.2017 г.

Обява Решение № 867 ОТ 01.11.2017Г. НА АССО - публикувано на 13.11.2017

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Костенец - публикувано на 27.10.2017

Обява Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Костенец - публикувано на 27.10.2017

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ за ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА  И  УЧЕНИЦИТЕ  В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ за периода 2017-2019 г. - публикувано на 20.10.2017 г.

Промени в "Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Костенец през 2017 година" - публикувано на 17.10.2017

Промени в „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2017 година” - публикувано на 25.09.2017

Обява - промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Костетнец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация - публикувано на 20.09.2017

Доклад за изпълнение на общинската стратегия за развитие на СУ-16-17 г. - публикувано на 12.09.2017

Обява - Промяна в Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Костенец през 2017 година - публикувано на 12.09.2017

Обявление за промяна в Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Костенец през 2017 година - публикувано на 01.08.2017

Обява - допълнение в Правилника за организацията и дейността на ОП "ОГЗГФ" - Костенец - публикувано на 03.07.2017

Проект за изменение на Наредба №1 за обществения ред и безопасността на движението в община Костенец - публикувано на 14.06.2017

Проект за изменение на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне и заздравяване на строежи или части от тях от администрацията на Община Костенец - публикувано на 29.05.2017

Обявление за промяна в Програмата за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в Община Костенец за 2017 година - публикувано на 19.05.2017

Обявление за промяна в Програмата за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в Община Костенец за 2017 година - публикувано на 27.03.2017

О Б Я В А допълнение в Правилника за реда на предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи - публикувано на 24.03.2017

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ  УСЛУГИ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ЗА 2018 - публикувано на 06.03.2017

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Костенец за 2018 г. - публикувано на 06.03.2017

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на  община Костенец (2014-2020 г.) за 2016 година - публикувано на 28.02.2017

Обявление за промяна в Програмата за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в Община Костенец за 2017 година - публикувано на 28.02.2017

Допълнение в Наредбата за МДТ - публикувано на 28.02.2017

Обява - промени в Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Траянови врата” гр. Костенец - публикувано на 28.02.2017

Обява - Програма по Енегрийна ефективност - публикувано на 07.02.2017

Проект - Програма по Енергийна ефективност - публикувано на 07.02.2017

Обява - промяна в размера за възнаграждение на общинските съветници - публикувано на 23.01.2017

Обява - Промяна в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2017 - публикувано на 20.01.2017

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване правата на община Kостенец върху общинската част от капитала на търговските дружества - публикувано на 20.01.2017

Програма за развитие на туризма 2017-2018 - проект - публикувано на 19.01.2017

СПРАВКА НАРЕДБАТА ЗА МДТ - публикувано на 05.01.2017

СПРАВКА ПРАВИЛНИКА НА ОП ОГЗГФ - публикувано на 05.01.2017

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ПРЕЗ 2017 Г. - публикувано на 30.12.2017

Обява - промени в "Правилника за организация и дейността на Общинско предприятие „Общински гори и земи в горски фонд – Костенец” - публикувано на 22.11.2016

Обява - Промяна в Наредбата за местни данъци и такси и цени на услуги в Община Костенец - публикувано на 22.11.2016

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство „ОП БКС“- гр. Костенец - публикувано на 22.11.2016

Обява - промяна в „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2016година” - публикувано на 17.10.2016

План за действие за подкрепа на ИП - публикувано на 14.10.2016

Обява - Промяна в Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2016 година - публикувано на 12.10.2016

Обява - Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Костенец, поради изменение на Закона за автомобилните превози - публикувано на 11.10.2016

Обява - Общински съвет – Костенец има намерение да приеме Наредба за условията и реда за вписване на общинските детскии градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Костенец - публикувано на 06.10.2016

Наредба за условията и реда за вписване на общинските детскии градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Костенец - публикувано на 06.10.2016

Обява - Проект за изменение на Наредба за търговската дейност в Община Костенец - публикувано на 14.09.2016

Обява - Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци и такси - публикувано на 14.09.2016

Обява - Проект за изменение на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2016година - публикувано на 02.09.2016

Обява - Промяна в правилника на Общински съвет - Костенец - публикувано на 11.08.2016

Обява - Актуализация на Наредба за управление на общинските пътища в община Костенец - публикувано на 13.07.2016

Промяна в Наредба за управление на общинските пътища - публикувано на 13.07.2016

Промяна в Наредба за определянето и администрирането на местни данъци и цени на услуги на територията на община Костенец - публикувано на 13.07.2016

Обява - Допълнение в „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2016година” - публикувано на 08.07.2016

Обява - НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ - публикувано на 04.07.2016

НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ - публикувано на 04.07.2016

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2015 г. - публикувано на 06.06.2016

Програма за физическо възпитание и спорт в Община Костенец - публикувано на 11.05.2016

Обява - Програма за физическо възпитание и спорт в Община Костенец - публикувано на 11.05.2016

Обява - Промяна в Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2016 година - публикувано на 11.05.2016

Обява - Устройствен правилник - публикувано на 11.05.2016

Обява - Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Костенец - публикувано на 10.05.2016

Промени в Правилника за реда на предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи - публикувано на 14.04.2016

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 2017 г. В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ - публикувано на 01.04.2016

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО КОСТЕНЕЦ - публикувано на 01.04.2016

Обява - Промяна в Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Костенец през 2016 година - публикувано на 28.03.2016

Обява - Промени в Правилника за дейността на Общински съвет – Костенец - публикувано на 14.03.2016

Обява допълнение Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2016 година - публикувано на 12.03.2016

Обява план за младежта

План за младежта 2016 г.

Обява - Механизъм за разпределение на общинската годишна субсидия за читалищата - публикувано на 10.02.2016

Механизъм за разпределение на общинската годишна субсидия за читалищата - публикувано на 10.02.2016

Изменение в НСУРЗОПФ - публикувано на 10.02.2016

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Костенец  2016 – 2020 г. - публикувано на 05.02.2016

Допълнение в Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2016 година - публикувано на 10.02.2016

Стратегия за управление на общинската собственост 2016 г. - 2019 г. - публикувано на 13.01.2016 г.

Програма за управление на общинската собственост 2016 г. - публикувано на 13.01.2016 г.

Правилник - отпускане на еднократни помощи - публикувано на 11.01.2016 г.

Обява отпускане на еднократни помощи - публикувано на 11.01.2016 г.

Проект за Наредба на Местни данъци и такси към Община Костенец - публикувано на 03.12.2015 г.

Проект за правилиник на Общински съвет - Костенец - публикуван на 13.11.2015 г.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА № 1 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, ОТНОСНО РЕЖИМА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА - публикувано на 12.11.2015 г.

Обява допълнение програма 2015 - публикувано на 28.08.2015 г.

Стратегия за образователна интеграция - публикувано на 16.07.2015 г.

План за действие на общинската стратегия за образователна интеграция - публикувано на 16.07.2015 г.

Обява допълнение програма 2015 - публикувано на 16.07.2015 г.

Общинска програма за закрила на детето 2015-2016 г. - публикувано на 11.06.2015 г.

Обява допълнение програма 2015

Обява допълнение програма 2015 - публикувано на 15.04.2015 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Костенец за 2016 година - публикувано на 06.04.2015 г.

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне и заздравяване на строежи или части от тях от администрацията на Община Костенец

Проект - Програма Туризъм - публикувано на 09.03.2015 г.

Вариант за обсъждане на Последваща оценка на ОПР на община Костенец 2007-2013 г. - публикувано на 12.02.2015 г.

Обява програма 2015 г. - публикувано на 15.01.2015 г.

Програма за управление и разпореждане с общ.имоти-2015 - публикувано на 15.01.2015 г.

Промяна в Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Костенец - публикувано на 09.01.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ_Проект за изменение на Наредба за МДТ - публикувано на 26.11.2014 г.

Обявление Промяна в Програма за ОС 2014 г.

Обявление Проект за изменение на Наредбата за МДТ       21.08.2014 г.

Годишен план социални услуги 2014 г.          20.03.2014 г.

Годишен план социални услуги 2015 г.          20.03.2014 г.

Годишна програма ЗД 2014 г.                      20.03.2014 г.