Общински съветници

Списък на Общинските съветници към Общински съвет - Костенец

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ

(мандат 2019 – 2023 г.)

  

1. Анелия Георгиева Томова, ПП "ГЕРБ"

2. Боян Спасов Генчев, ПП "БДЦ"

3. Васил Ангелов Беляков, ПП "ГЕРБ"

4. Владимир Стоянов Сотиров, ПП "ГЕРБ"

5. Георги Ангелов Стоев, ПП "ГЕРБ"

6. Димитринка Станкова Николова, ПП "Воля"

7. Емил Христов Даскалов, ПП "БСП"

8. Иван Йорданов Банчев, ПП "ГЕРБ"

9. Лъчезар Йорданов Бонев, ПП "БДЦ"

10. Мария Георгиева Наджакова, ПП "ГЕРБ"

11. Младен Кирилов Зарков, ПП "ГЕРБ"

12. Николай Светозаров Николов. ПП "ГЕРБ"

13. Пламен Николаев Чолаков, ПП "БДЦ"

14. Тодор Станиславов Стойнов, ПП "ГЕРБ"

15. Христо Георгиев Гьошев, ПП "БСП"

16. Юлиян Агоп Одажиян, ПП "Воля"

17. Яна Василева Касова, ПП "ГЕРБ"

 


Функции на Общинският съвет:
1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
2. одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината;
3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
4. избира и освобождава кметовете на райони в Столичната община и в градовете с районно деление;
5. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
6. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;
7. определя размера на местните такси;
8. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
9. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в тях;
10. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон;
11. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
12. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;
13. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
14. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
15. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
16. създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
17. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
18. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
19. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;
20. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
21. одобрява символ и печат на общината;
22. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.

Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.
Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Общинският съвет може да избира обществен посредник.
Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.
Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от общинския съвет.
Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.
Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение, които се изпращат на областния управител и на кмета на общината в 7-дневен срок. Всички актове на общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и/или чрез Интернет.
Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните 10 години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане.