Наредби

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Костенец през 2021 г.

Наредба за условията и реда за използване на спортни обекти – общинска собственост на територията на община Костенец

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Костенец

Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Костенец

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Костенец

Правилник за организацията и дейността на ОП "Общински гори и земи в горски фонд"

Наредба № 1 за обществения ред, безопасността на движението на територията на община Костенец и опазването на общинските имоти и вещи

Методика за правилата и срока на действие на точкуване на спортните клубове към Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Костенец

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Костенец

Стратегия за управление на общинската собственост в община Костенец 2019-2023

Механизъм за определяне на общинската годишна субсидия за читалищата

Наредба за търговската дейност

Наредба за общинската собственост

Наредба за концесиите 

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Костенец

Наредба за отглеждане на животни на територията на община Костенец

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване, поправяне и заздравяване на строежи или части от тях от администрацията на община Костенец

Наредба за поемането, обслужването и управление на общинския дълг на община Костенец

Наредба за рекламната дейност

Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Костенец

Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Костенец в търговските дружества с общинско участие в капитала

Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Костенец

Наредба за определянето на местните данъци на територията на община Костенец

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Костенец

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Костенец

Наредба за базисните цени за отдаване под наем на имоти-общинска собственост

Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Костенец

Наредба  за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

Наредба за поддържане и опазване на чистота и управление на отпадъците на територията на община Костенец

Наредба за организация и работа на обектите за търговия, туризъм и услуги на територията на общината

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020

Общинска програма за закрила на детето

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците

Общинска дългосрочна програма за насърчаване на енергията от възобновяеми и енергийни източници и биогорива 2013-2023

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Костенец през 2020г.

Програма за енергийна ефективност 2017-2020

Тарифа за таксите за правото на водовземане на находища на минерални води-изключителна държавна собственост, предоставени  безвъзмездно  за издаване на разрешителни за водовземане

Правилник за устройството и дейността на ОП"БКС" гр.Костенец

Правилник за устройството и дейноста на ОП"Траянови врата"гр.Костенец

Правилник за устройството и дейността на ОП"ОГЗГФ"гр.Костенец

Правилник за реда и предоставянето на едноктратни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на община Костенец