Социални услуги

Социална услуга "Асистентска подкрепа"

Списък на одобрените за социални асистенти лица към 01.07.2021 г.

Обява за прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга "Асистентска подкрепа"

Обява за подбор на потребители и социални асистенти за социалната услуга "Асистентска подкрепа"

 


Община Костенец приема заявление за включване в националната програма "Предоставяне на грижи в домашна среда".

Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е разработена в отговор на установените потребности за обгрижване на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма лична помощ, предвид определения кръг от ползватели на основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ.

С реализацията на Програмата ще се предоставят възможности за връщането на пазара на труда на лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда.

 

Изтегли от тук: Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"

 


Механизъм лична помощ

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

 

Предоставяне на лична помощ за лицата с увреждания в община Костенец започна от 1 септември 2019 г. и продължава и към настоящия момент.

До 31 декември 2020 г. възможност за включване в механизма  лична помощ имат:

1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетно лице с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на общината, която ще е доставчик на лична помощ.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Кандидат-потребители, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Ихтиман, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявлението - декларация (по образец) се подава в Центъра за услуги на гражданите в община Костенец, ул. „Иван Вазов“ № 2, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.30 часа, лично или чрез упълномощено от него лице до кмета на общината по настоящ адрес.

В заявлението, лицето с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Лицето с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на лицето с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка).


АСИСТЕНТИ

Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

Кандидатът за асистент подава до кмета на община Костенец заявление по образец към което прилага:

  1. Документ за самоличност (за справка)
  2. Автобиография;
  3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец);
  4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец).
  5. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.

В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

Заявлението (по образец) се подава в Центъра за услуги на гражданите в Община Костенец, ул. „Иван Вазов“ № 2, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.30 часа.

С всеки кандидат ще бъде извършено събеседване и ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти в общината.

            Кандидатите за потребители, които отговарят на условията на механизма, както и потребителите на социалните услуги „личен асистент”, „домашен помощник” и „социален асистент” по ПМС 344 г. със срок на услугата – до 31.12.19 г., попадащи в обхвата на целевите групи по Закона за лична помощ,  могат да бъдат включени, след подаване на необходимите документи.

Кандидатите за потребители, които не са  подали заявления за изготвяне на индивидуална оценка в дирекция „Социално подпомагане“ – Ихтиман е необходимо да го направят своевременно, за да няма прекъсване на предоставяне на грижата.

Заявления за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и за включване в механизма лична помощ могат да се подават и след тази дата.

Образци на заявленията може да получите от Центъра за услуги гражданите в Община Костенец и да изтеглите от интернет страницата на община Костенец-  www. kostenetz.com

 

М. Павлова

Директор на дирекция АПО

07142 2308 в. 211


Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ - изтегли от тук

Заявление-декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ - изтегли от тук