Общинска собственост

Описание на имотите 

УПИ ХІІ-1980 „За търговия и обществено обслужване” с площ от 967 кв.м. в кв. 89Г по плана на гр. Костенец – прекратяване на съсобственост

Урегулиран поземлен имот VІІІ-1515 в кв. 136 с площ от 1800 кв.м. по плана на гр. Костенец

УПИ ІІ „За кафе” с площ от 600 кв.м. в кв. 83 по плана на град Костенец

УПИ ХХХІІ с площ от 450 кв.м. в кв. 119 по плана на гр. Костенец

УПИ ІV-5 с площ от 385 кв.м. в кв. 1 по плана на гр. Момин проход

Поземлен имот пл. № 3163 с площ от 2505 кв.м. в кв. 12 по плана на гр. Момин проход

Имот с идентификатор № 38916.10.543 по кадастралната карта и кадастралните регистри на к.к. Вили Костенец, с площ от 1321 кв.м.

Имот с идентификатор № 38916.10.544 по кадастралната карта и кадастралните регистри на к.к. Вили Костенец, с площ от 5343 кв.м.

Имот с идентификатор № 38916.10.546 по кадастралната карта и кадастралните регистри на к.к. Вили Костенец, с площ от 4299 кв.м.

Имот с идентификатор № 38916.10.549 по кадастралната карта и кадастралните регистри на к.к. Вили Костенец, с площ от 2656 кв.м.

Имот с идентификатор № 38916.10.550 по кадастралната карта и кадастралните регистри на к.к. Вили Костенец, с площ от 3620 кв.м.

Имот с идентификатор № 38916.10.551 по кадастралната карта и кадастралните регистри на к.к. Вили Костенец, с площ от 3271 кв.м.

Имот с идентификатор № 38916.10.552 по кадастралната карта и кадастралните регистри на к.к. Вили Костенец, с площ от 2855 кв.м.

Имот с идентификатор № 38916.10.571 по кадастралната карта на к.к. Вили Костенец, с площ от 1524 кв.м.

УПИ ІІ в кв. 127 с площ от 477 кв.м, съгласно изменение на ПУП- ПРЗ на регулационния план с.Костенец

УПИ ІІІ в кв. 127 с площ от 497 кв.м, съгласно изменение на ПУП- ПРЗ на регулационния план с.Костенец

УПИ ІV в кв. 127 с площ от 501 кв.м, съгласно изменение на ПУП- ПРЗ на регулационния план с.Костенец

УПИ V в кв. 127 с площ от 575 кв.м, съгласно изменение на ПУП- ПРЗ на регулационния план с.Костенец

УПИ VІ-общ. с площ от 718 кв.м. в кв. 111 по плана на с.Костенец

Имот с идентификатор № 58863.200.190 с площ от 7465 кв.м., находящ се в курортен комплекс Пчелински бани.

Имот № 000475 с площ от 1,534 дка с начин на трайно ползване „Населено място извън регулация”, находящ се в землището на село Долна Василица, ведно с построените в имота сгради: стопанска сграда с площ от 38 кв.м. и обществен клозет с площ от 3 кв.м.

Поземлен имот с площ от 860 кв.м., съставляващ парцел І, в кв. 4 по регулационния план на с. Очуша, махала Каменчанска, ведно с изградената в него сграда със застроена площ от 240 кв.м.

Поземлен имот с площ от 1105 кв.м., съставляващ имот пл. № 82 за който е отреден парцел V в кв. 11 по регулационния план на с. Очуша, махала Кьосева.