Минерална вода

Минерална вода


Находище „Костенец” е разположено в подножието на Костенския водопад на р.Чавча, където е създаден и продължава да се развива курорт Вили Костенец. Районът на находището принадлежи към североизточните склонове на Рила планина. До находището има пътна мрежа.

   Естественото проявление на находище на минерална вода „Костенец” е било чрез минерални извори. Известност придобиват, за разлика от повечето естествени находища на минерални води, сравнително скоро – в края на ХІХ век. Сред местното население са били известни под името „Жежката вода”.

   Според съществуващите предания е имало „седем гьола” от топли извори, които при голямо наводнение са се изгубили. След това минералната вода е започнала да извира от две близки една до друга пукнатини в гранита, непосредствено до водопада.

    В края на 1938г. и началото на 1939г. под ръководството на инж. Б. Радославов са започнали проучвателни и каптажни работи на минералните извори.

   За увеличаване на дебита на минералната вода, поради „недостатъчния и непостоянен дебит”, както и за изясняване на геоложките, хидрогеоложките и геотермичните условия през 1961-1976г. се провеждат специализирани хидрогеоложки проучвания. Първия етап на проучването включва периода 1961 – 1962г. През този период от ИПП „Водоканалпроект” е прокаран сондаж 1хг. Вторият етап от проучването е в периода 1971-1976г., когато са прокарани два сондажа № 2хг и №3хг. Каптаж №1хг в момента представлява закрита камера. Достъп до сондажа без разрушаване на част от камерата е невъзможен. Сондаж № 3 хг, последният прокаран сондаж при усвояване на находището, много скоро – след 1 година е ликвидиран чрез циментация, поради активизиране на свлачище в района.

   Сондаж 2 хг е единственият сондаж, чрез който има техническа възможност за усвояване на находището. Самият каптаж представлява камера с размери 3,30м х 5,00м като пода на каптажа е стъпаловидно оформен. Температурата на водата е 46°С. Минералната вода от находище „Костенец” се характеризира като хипертермална, слабоминерализирана, хидрокарбонатно-сулфатно-натриева, флуорна, слаборадиоактивна.

   На този етап за находище „Костенец” има утвърдени експлоатационни ресурси със Заповед № РД-488/20.07.2011г. на МОСВ. Съгласно тази заповед са утвърдени в категория „А” - 13,00л/с и категория „Б” – 2,00л/с или общо за находището – 15,00л/с.

   На този етап със Заповед МЗ№РД-09-143/13.05.2005г. и МОСВ№РД-534/27.05.2005г. са учредени санитарно – охранителните зони за находище „Костенец”.


Обявления:

Обявление 1 - натиснете тук

Обявление 2 - натиснете тук

Обявление 3 - натиснете тук

Обявление 4 - натиснете тук

Обявление 6 - натиснете тук

Обявление 9 - натиснете тук

Обявление 10 - натиснете тук

Обявление 11 - натиснете тук

Обявление 12 - натиснете тук

Обявление 13 - натиснете тук

Обявление 14 - натиснете тук

Обявление 15 - натиснете тук

Обявление 16 - натиснете тук

Обявление 17 - натиснете тук

Обявление 18 - натиснете тук

Обявление 20 - натиснете тук

Обявление 21 - натиснете тук

Обявление 22 - натиснете тук

Разрешителни:

Разрешителното за водовземане № 1

Разрешителното за водовземане № 2

Разрешителното за водовземане № 3

Разрешителното за водовземане № 4

Разрешителното за водовземане № 6

Разрешителното за водовземане № 7

Разрешителното за водовземане № 9

Разрешителното за водовземане № 10

Разрешителното за водовземане № 11

Решение № РД-04-514/19.12.2018 г.

Разрешителното за водовземане № 16

Разрешителното за водовземане № 17Термоминералните извори на находище „Момин проход” се намират на 3 км северно от град Костенец, водите извират на десния скат на река Башница.

Достъпът до находището е по асфалтиран път.Преди каптирането, находище „Момин проход” е наброявало 10 извора, наредени по разломната зона по протежение на 25 м.
Десетте извора се каптират за първи път през 1925-1926г. посредством бетонова галепия с дължина 54 м. по протежение на разломната грифонна пукнатина.
Прекаптиране на изворите е направено през 1928 г. и до днес каптажното съоръжение се експлоатира в този си вид. Температурата на минералната вода от находище „Момин проход” е 63,8-65,4°С.На този етап за находище „Момин проход” има утвърдени експлоатационни ресурси със Заповед № РД-501/20.07.2011г. на МОСВ. Съгласно тази заповед са утвърдени в категория „А” – 5,94л/с и категория „Б” – 8,91л/с или общо за находището – 14,85л/с.

 

Обявления:

Обявление 8 - натиснете тук

Обявление 12 - натиснете тук

Обявление 13 - натиснете тук

Обявление 15 - натиснете тук

Обявление 19 - натиснете тук

 

Разрешителни:

Разрешителното за водовземане № 5

Разрешителното за водовземане № 8

Разрешителното за водовземане № 12

Разрешително за водовземане № 13

Разрешително за водовземане № 15

Решение № РД-04-125/05.04.2019 г.

Решение № РД-04-408/20.09.2019 г.

Инструкция

Тарифа за таксите

Протокол от извършени контроли

Решение №132 от 01.09.2011 г.

Решение №133 от 01.09.2011 г.

Решение №77 от 10 май 2012 г.

 

Заявление за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения от минерална вода – изключителна държавна собственост, предоставена от общината за управление и ползване на реда на § 133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ

 

Заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително или преиздаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения от минерална вода – изключителна държавна собственост, предоставена от общината за управление и ползване на реда на § 133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ

**Забележка:

Във връзка с изменения и допълнения на Закона за водите (ДВ.бр.98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), заявителите не са длъжни да прилагат към заявленията следните документи:

1. Декларация за обстоятелствата по чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда;

2. Договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата „водоподаване“ - когато водовземането или ползването на водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения;

Декларация водовземане без производство на ел. енергия

Важна информация за титулярите на разрешителни

На територията на Община "Костенец" са известни две находища на минерална вода - находище "Костенец" и находище "Момин проход"