Структура на общинска администрация

 

ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ.19 ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

 

Кмет на община Костенец

Йордан Ангелов

аngеlоv@коstеnеtz.com

Заместник кмет на община Костенец

Маргарита Минчева

minсhеvа@коstеnеtz.соm

 Заместник кмет на община Костенец

Васил Цветков

tsvеtkоv@коstеnеtz.соm

Кмет на кметство град Момин проход

Ивайло Котларов

071426266

Кмет на кметство село Костенец

Любка Кацарова

071445204

Кметски наместник село Пчелин

Живко Петров

071472255

Кметски наместник село Горна Василица

Атанас Йорданов

071423227

Кметски наместник село Очуша и село Подгорие

Иван Стойчев

071471215

 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КОСТЕНЕЦ

 

ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Финансов контрольор

Ангел Дунгаров

0884878066

Главен архитект

арх. Данчо Русчев

 

Секретар на МКБППМН

Емил Кангалов

 

Служител  по сигурността на информацията

Георги Тодоров

0879554100

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ"

Директор

Мариана Павлова

0886739216

ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"

Юрисконсулт на общината

Мариета Трендафилова

 

Младши експерт "Управление на човешките ресурси"

Десислава Хаджийска

0885817900

Старши експерт "Човешки ресурси и програми за

временна заетост"

Йорданка Гьошева

0885817900

Главен специалист

Елисавета Карамишева

 

Главен специалист "Архив"

Десислава Спасова

 

Специалист "Архив"

 

 

Главен специалист "Административно – деловодно обслужване"

Ирина Стоянова

0876204300

Специалист "Административно – деловодно обслужване"

Йорданка Пашалийска

0876204300

Младши експерт "Секретар на кмета"

Никол Рунева

 

Старши експерт "Гражданско състояние"

Любка Димитрова

0884881077

Главен специалист "ГРАО"

Мария Илиева

0884881077

Главен специалист "ГРАО и АДО"

Десислава Томова

0884881077

Главен специалист "Информационни технологии"

Димитър Величков

0877311677

Главен специалист "Шофьор на кмета"

Борислав Джоров

 

Изпълнител – шофьор

Ангел Златков

 

Изпълнител – шофьор

Атанас Гаджов

 

ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ"

Началник отдел и Главен счетоводител

Николай Хаджиниколов

0886739277

Главен експерт икономист, счетоводител,

експерт бюджет и финанси

Емилия Вълкова

0884878066

Старши експерт счетоводител

Виолетка Нейчева

0884878066

Младши експерт счетоводител

Паулина Зашева

0884878066

Главен специалист "Касиер"

Рилка Стоянова

 

Главен експерт "Контрол"

Йорданка Панова

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "УТ, УС, МДТ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"

Главен инженер

инж. Радослав Стоилков

0879800046

ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОПАЗВАНЕ

НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Началник отдел "Устройство на територията и

опазване на околната среда"

Евелина Хаджиниколова

0889878773

Главен специалист "ТСУ"

Маринела Ангелова

0889878773

Главен специалист "КНС"

Елеонора Костадинова

0889878773

Главен специалист "ТСУ"

Росица Лекова

0878903708

Младши експерт "Екология и ООС"

Валя Колибарова 

 

ОТДЕЛ "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И РАЗВИТИЕ"

Началник отдел "ЕППР"

Анета Кирова

0886040495

Младши експерт "ЕППР"

Десислава Кавлакова

0879591341

Младши експерт "ЕППР"

Александра Анастасова-Кайтазова

0879591341

Младши експерт "ЕППР"

Йорданка Стефанова

0879591341

Младши експерт "ЕППР"

Мая Петкова

0879591341

ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

Началник отдел "Общинска собственост"

Владислава Китова

0888030396

Младши експерт "Общинска собственост"

Силвия Стайкова

0876447150

Главен специалист "Общинска собственост"

Аксиния Николова

0876447150

Специалист "Общинска собственост"

Стоянка Георгиева

0876447150

ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

Началник отдел "Образование, култура, спорт, туризъм и здравеопазване"

 Сашка Хаджийска

 

Главен експерт "Образование и култура"

Благовеста Христова

 

Старши експерт "Туризъм и туристически обекти"

Ивана Стоицева-Божилова

 

Старши експерт "Търговия, общински пазари и транспорт"

Десислава Одажиян

0886739281 

Младши експерт "Организатор на спортни дейности"

Лилия Ангелова

 

Специалист "Поддръжка на спортни обекти и съоръжения"

Иван Димитров

 

Старши специалист "Контрол, инкасатор

общински пазари" и домакин

Веска Ангелова

 

ЗВЕНО СПОРТ КЪМ ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"

ЗВЕНО ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ КЪМ ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"

ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

Началник отдел "Местни данъци и такси"

Мариета Дакова

0888030374

Главен експерт "Местни данъци и такси"

Елена Радева

0879800048

Главен специалист – каса

Гергана Бонева

0879554083

Инспектор "МДТ"

Вера Стоилова

0879800048

Инспектор

Антоанета Минкова

0879800048

ЗВЕНО, КОЕТО ПОДПОМАГА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ

ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ

Старши експерт

Катерина Бонева

0884824499

 

 

 

КМЕТСТВО СЕЛО КОСТЕНЕЦ

 

Младши експерт "ГРАО"

 Милена Стаматова

071445204

0884514367

Старши специалист "ГРАО"

Галя Матрачийска

071445204

0882476821

Технически сътрудник ДМДТ

Екатерина Зашева

071445204

0884045095

Главен специалист–счетоводител

Светла Дарандашева

0882435129

Главен специалист "ТСУ"

 Даян Димитров

0882435132

Главен специалист домакин и архив

Мария Доцева

0882435137

Изпълнител шофьор

Николай Кирилов

0885737319

Хигиенист-градинар

Светла Войнова

 

 

 

 

КМЕТСТВО ГРАД МОМИН ПРОХОД

 

Главен специалист "АДО, ГР и ГС"

Анелия Кацарова

071426266

Главен специалист "ТСУ"

 

Емилия Стоичкова

 

 

 

 

КМЕТСТВО СЕЛО ПЧЕЛИН, СЕЛО ОЧУША, СЕЛО ПОДГОРИЕ

 

Главен специалист "АДО, ГР и ГС"

Нели Митрова

071472255

071471215

 

 

 

КМЕТСТВО СЕЛО ГОРНА ВАСИЛИЦА

 

Главен специалист "АДО, ГР и ГС"

Дамянка Вучева

071423227