Кмет

Йордан Кирилов Ангелов

    Кмета на общината:

    1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
    2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
    3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските     наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и     служителите в общинската администрация, с изключение на тези, които се назначават от     кмета на кметството, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
    4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени     заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
    5. организира изпълнението на общинския бюджет;
    6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
    7. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за     това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите     решения в 7-дневен срок от издаването им;
    8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на     президента на републиката и на Министерския съвет;
    9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите,     координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното     изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на     кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1 от ЗМСМА. Той има     право да отменя техните актове;
    10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както     и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
    11. организира и провежда дейността по защитата на населението при бедствия и аварии;
    12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за     територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове     при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира     изпълнението им.
    13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага     тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри     за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от     общинската администрация;
    14. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
    15. осигурява организационно- техническото обслужване на общинския съвет;
    16. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация.

    В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.
    Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.