В началото сме на отоплителен сезон 2021/2022 г. В тази връзка РСПБЗН – Костенец припомня някои нормативни изисквания при поддръжката на отоплителните инсталации:
– Преди настъпването на есенно – зимния период отоплителните уреди и съоръжения се проверяват и при необходимост се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност.
– Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност.
– Извършените мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност на отоплителните уреди и съоръжения се удостоверяват с протокол с изключение на многофамилни и еднофамилни жилищни сгради.
При експлоатацията на отоплителните уреди и съоръжения не се разрешава:
1. Използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;
2. Употреба на леснозапалими и горими течности за разпалване;
3. Сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по – малко от определеното в инструкциите на производителите;
4. Използването на въздухопроводите и инсталационните канали като димоотводи;
5. Принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините;
6. Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;
7. Оставянето без наблюдение на печки с твърдо, течно и газово гориво и други отоплителни уреди ( с изключение на тези с автоматичен режим на работа);
8. Разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по – малко от 0,5 m, от конструктивни елементи, стенни покрития и други.
Напомняме, че е разрешено поставянето на локални отоплителни уреди на твърдо гориво върху горими подови покрития при наличие на негорима подложка под тях, която да излиза най – малко 0,5 m пред уреда и по 0,25 m от останалите му страни.

Инспектор Делиев