Община Костенец на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 55, чл. 84 от Наредба за общинската собственост, в изпълнение на Решение № 129 по Протокол № 13 от заседание на Общинска съвет – Костенец, проведено на 26 август 2021 година обявява публичен търг с явно наддаване на 16.11.2021г. от 10,30 ч. за продажба на движима вещ – частна общинска собственост – публикувано на 25.10.2021 г.

Изтеглете от тук – Obyava prodazhba Hyundai 16.11.2021