ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ.19 ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Кмет на община Костенец

Йордан Ангелов

аngеlоv@коstеnеtz.com
Заместник кмет на община Костенец

Маргарита Минчева

minсhеvа@коstеnеtz.соm
Заместник кмет на община Костенец

Васил Цветков

tsvеtkоv@коstеnеtz.соm
Кмет на кметство град Момин проход

Ивайло Котларов

071426266
Кмет на кметство село Костенец

Любка Кацарова

071445204
Кметски наместник село Пчелин

Живко Петров

071472255
Кметски наместник село Горна Василица

Иван Арнаутски

071423227
Кметски наместник село Очуша и село Подгорие

Иван Стойчев

071471215
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КОСТЕНЕЦ
ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
Финансов контрольор

Ангел Дунгаров

0884878066
Главен архитект

арх. Данчо Русчев

Секретар на МКБППМН

Десислава Одажиян

Служител по сигурността на информацията

Георги Тодоров

0879554100
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ“
Директор

Мариана Павлова

0886739216
ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“
Юрисконсулт на общината

Мариета Трендафилова

Младши експерт „Управление на човешките ресурси“

Десислава Хаджийска

0885817900
Старши експерт „Човешки ресурси и програми за временна заетост“

Йорданка Гьошева

0885817900
Главен специалист

Елисавета Карамишева

Главен специалист „Архив“
Специалист

Михаела Генева

Специалист „Административно – деловодно обслужване“

Йорданка Пашалийска

0876204300
Специалист „Административно – деловодно обслужване“

Диляна Велкова

0876204300
Младши експерт „Секретар на кмета“

Ивелина Ланджева

Старши експерт „Гражданско състояние“

Любка Димитрова

0884881077
Главен специалист „ГРАО“

Мария Илиева

0884881077
Главен специалист „ГРАО и АДО“

Десислава Томова

Главен специалист „Информационни технологии“

Димитър Величков

0877311677
Главен специалист „Шофьор на кмета“

Борислав Джоров

Изпълнител – шофьор

Ангел Златков

Изпълнител – шофьор

Атанас Гаджов

ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ“
Началник отдел и Главен счетоводител

Николай Хаджиниколов

0886739277
Главен експерт икономист, счетоводител, експерт бюджет и финанси

Емилия Вълкова

0884878066
Старши експерт счетоводител

Виолетка Нейчева

0884878066
Младши експерт счетоводител

Паулина Зашева

0884878066
Главен специалист „Касиер“

Рилка Стоянова

Главен експерт „Контрол“

Йорданка Панова

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „УТ, УС, МДТ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“
Главен инженер

инж. Радослав Стоилков

0879800046
ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОПАЗВАНЕ

НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

Началник отдел „Устройство на територията и опазване на околната среда“

Евелина Хаджиниколова

0889878773
Младши експерт
Главен специалист „ТСУ“
Главен специалист „ТСУ“

Емилия Стоичкова

0889878773
Главен специалист „ТСУ“

Маринела Ангелова

0889878773
Главен специалист „КНС“

Елеонора Костадинова

0889878773
Главен специалист „ТСУ“

Росица Лекова

0878903708
Главен специалист
Младши експерт „Екология и ООС“

Валя Колибарова

ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И РАЗВИТИЕ“
Началник отдел „ЕППР“

Анета Кирова

0886040495
Младши експерт „ЕППР“

Десислава Кавлако