Община Костенец се намира в югозападна България и е част от Софийска област. Общината е на 74 км. югоизточно от столицата София и на 80 от вторият по големина в България град Пловдив. Съседни на общината са общините Долна баня, Белово, Якоруда, Ихтиман, Лесичово и Септември. През територията на Общината преминава участък от магистрала “Тракия” и ЖП – линия София – Пловдив – Свиленград. Община Костенец се намира в сборното място на два планински масива: Рило-Родопския масив от Източните Родопи и северозападните склонове на Рила планина (предпланините на връх Белмекен), и масива на Ихтиманска Средна гора (връх Еледжик), и неговите предпланини. Релефът е много разнообразен, като цяло може да се характеризира като полупланински, но на територията на общината има райони с равнинен, планински, високо планински и алпийски релеф. Теренът е силно пресечен и разчленен. Надморската височина в населените места е от 550 до 700 м, а в планинската част достига 2638 м (връх Равни чал) Втори по височина е връх Белмекен (2626м). Местността се пресича от горното течение на р. Марица.

Територии. Територията на Община Костенец е 302,101 кв. км Според вида на териториите, те са разпределени по землища по следния начин:

Землище на за нуждите на селското стопанство /дка/ за нуждите на горското стопанство /дка/ населени места /дка/ водни течения и водни площи /дка/ за нуждите на транспорта /дка/ ВСИЧКО
с.Горна Василица 21907,402 22302,928 1871,525 244,867 715,068 47041,79
с.Костенец 38649,765 68336,654 2065,837 407,921 142,563 109602,74
с.Долна Василица 15371,042 29774,458 2931,874 241,311 238,612 48557,297
с.Очуша 13698,783 26948,556 762,78 176,883 197,52 41784,522
с.Подгорие 5541,391 10218,227 342,526 85,502 98,304 16285,95
с.Пчелин 8969,663 5622,537 718,809 115,119 71,17 15497,298
с.Голак 9432,835 13898,71 0 0 0 23331,545
113 570,881 177 102,07 8693,351 1271,603 1463,237 302,101,142

Общината включва 8 населени места: гр. Костенец – административен център; гр. Момин проход; с. Костенец /вкл. курорт Вили Костенец/; с. Пчелин /вкл. курорт Пчелински бани/; с. Очуша; с. Горна Василица; с. Долна Василица; с. Голак; с. Подгорие. В общината има 3 кметства, администрирани, от избраните от населението, кметове на кметства: Кметство с. Костенец (най-голямото в общината), Кметство с. Горна Василица и Кметство – с. Пчелин и 2 населени места, с назначени от Кмета на общината кметски наместници – с. Очуша и гр. Момин проход.

Климатът в района на Община Костенец е умерено континентален под влянието на западните и северозападните ветрове. Характеризира се с топло до горещо лято и не много студена зима. Снежната покривка се задържа средно 60 дни през годината.

Почви: Характерни за района на общината са лесивираните канелени горски почви. Мощността на хумусния хоризонт е 30-40 см. Друг почвен тип е алувиалния. Разположени са върху алувиални отложения при наличие на високи подпочвени води, които създават благоприятни условия за развитието на ливадна растителност. Алувиалните и делувиалните почви са със сравнително високо плодородие. Значителни са и площите заети от ливадно-канелени и песъчливо-глинести почви между Костенец, Долна баня и Пчелин.

Население Към м. август 2021 г. жителите на общината с постоянен адрес на територията и са 12 174, а с настоящ адрес в община Костенец – 11 652 души. Населението на Община Костенец представлява 0,18 % от населението на България и 5,4% от това на Югозападния планов район.Това поставя общината на 7-то място сред 22-те общини в Софийска област.

Населено място Постоянен адрес Настоящ адрес
гр.Костенец 6 607 6 086
с.Костенец 3 566 3 472
с.Очуша 17 61
с.Пчелин 224 273
с.Горна Василица 211 260
с.Подгорие 7 36
с.Голак 1 1
Всичко за община Костенец 12 174 11 652

Делът на градското население в Община Костенец за 2004 год. е 66,4%. Той е малко по – нисък от средния за страната – 69,5%. Селското население е 33,6% от общия брой. Най-голям е делът на селското население на село Костенец.

В исторически аспект се наблюдават значителни промени в броя населението на Община Костенец.

Населено място 1934г. 1946г. 1956г. 1965г. 1975г. 1985г. 1992г. 2001г. 2010г. 2015г.
Община Костенец 14758 15968 16608 16447 17254 17112 16532 15142 13823 13054
с.Голак 796 968 465 265 45 23 26 243 2 1
с.Горна Василица 3016 3237 2896 1787 987 584 459 368 249 229
с.Долна Василица 2039 2110 1623 387 20 8 5 2 0 0
гр.Костенец 1465 2189 4556 7887 10495 11035 10866 9954 7574 7128
с.Костенец 4595 4600 4582 4456 4640 4664 4581 4296 3930 3735
с.Очуша 1654 1634 1373 761 286 186 90 86 29 22
с.Подгорие 550 513 388 243 111 63 61 33 15 7
с.Пчелин 643 717 705 661 670 549 444 380 269 255

Според половата структура и трудоспособност съотношението между различните групи население, имащо настоящ адрес на територията на общината е следното:

Общо Мъже Жени Подтрудоспособна възраст Трудоспособна възраст Надтрудоспособна възраст
14215 6917 7298 2356 8588 3271

Делът на градското и селското население в под трудоспособна, трудоспособна и над трудоспособна възраст е следното :

Население Под трудоспособно население<