Указания за работа със системата:

След натискане на бутона „Вход“ и зареждане на страницата за „Справки за задължения и плащания“, изберете според използвания браузър:

  • – „Повече информация > Продължете към страницата“/“More information > Go on to the webpage“ за Internet Explorer (актуално към версия 11)
  • – „Разширени > Продължете/“Advanced > Continue“ за Microsoft Edge (актуално към версия 79)
  • – „Разширени > Продължаване“/“Advanced > Proceed“ за Mozilla Firefox (актуално към версия 72)
  • – „Разширени > Продължаване“/“Advanced > Proceed“ за Google Chrome (актуално към версия 79)

Сертификатът се генерира от сървъра на община Костенец и е надежден.

Указания за ползване на услугата:

– Електронната справка за местни данъци и такси можете да ползвате попълвайки задължителните полета „ЕГН / БУЛСТАТ / ЛНЧ“, „ПИН“ и автоматично генериран текст от изображение;

– ПИН код можете да получите безплатно срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице в отдел „МДТ“ в сградата на Общинска администрация – Костенец, 1 ет. ПИН кода е уникален за всяко данъчно задължено лице.

В справката се визуализират всички задължения за въведен ЕГН / БУЛСТАТ / ЛНЧ.