1. Заявление за извършване на справка по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
2. Заявление за издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите общинска собственост, или за възстановен общински имот
3. Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
4. Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
5. Заявление за издаване на удостоверение, относно собствеността на недвижим имот
6. Заявление за издаване на заповед за отписване на имот от актовите книги на имотите
7. Заявление за приемане и разглеждане на документи за продажба на имот – частна общинска собственост
8. Заявление за закупуване на земя – общинска собственост на собственика на законно построена сграда
9. Заявление за изкупуване правото на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж
10. Заявление за прилагане на неприложени дворищно регулационни планове
11. Заявление за прекратяване на съсобственост между община Костенец и физическо или юридическо лице
12. Заявление за приемане и разглеждане на документи за учредяване право на строеж
13. Заявление за приемане и разглеждане на документи за учредяване право на пристрояване и надстрояване
14. Заявление за приемане и разглеждане на документи за замяна на земеделски имот – частна общинска собственост със земеделски имот, собственост на физически или юридически лица
15. Заявление за издаване на заповед за изземване на имот
16. Заявление за издаване на удостоверение, необходимо за признаване правото на собственост върху имоти чрез извършване на обстоятелствена проверка и заверяване на молба-декларация
17. Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади
18. Уведомление за вписване ръководството на сграда в режим на етажна собственост в регистър по Закона за управление на етажната собственост
19. Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост.
20. Уведомление за вписване на промени в обстоятелствата на регистрирано сдружение на собствениците по Закона за управление на етажната собственост
21. Заявление за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения от минерална вода – изключителна държавна собственост, предоставена от общината за управление и ползване на реда на § 133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ
22. Заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително или преиздаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения от минерална вода – изключителна държавна собственост, предоставена от общината за управление и ползване на реда на § 133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ