About kostenetz

This author has not yet filled in any details.
So far kostenetz has created 301 blog entries.
14 01, 2022

Съобщение

2022-01-14T13:19:19+02:00януари 14th, 2022|

Във връзка с изпълнението на проект реконструкция и рехабилитация на ул. "Стефан Караджа" в гр. Костенец в дните събота (15.01.), неделя (16.01.) и понеделник (17.01.) ще се извършва асфалтиране на пътните платна на улицата, като движението ще бъде затруднено. Умоляваме гражданите и гостите на общината да използват обходни маршрути.

11 01, 2022

Заповед № ПО-09-9/05.01.2022 г. на Главния директор на Главна дирекция „Аграрно развитие” към Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област относно определяне масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им, съобразно сключеното доброволно споразумение за орна земя, одобрено със Заповед № ПО-09-1505-1/30.09.2021 г. за землището на с. Горна Василица, ЕКАТТЕ 18561 област София, за стопанската 2021 – 2022 година

2022-01-11T15:26:20+02:00януари 11th, 2022|

Във връзка с издадена Заповед № ПО-09-9/05.01.2022 г. на Главния директор на Главна дирекция „Аграрно развитие” към Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област, уведомяваме ползвателите на земеделски земи, че са длъжни да внесат по сметката на община Костенец: Банка: „ЦКБ” АД, клон Костенец, Банков код (BIC): CECBBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG14CECB97903342549800, сумата в размер на средното годишно рентно плащане за [...]

31 12, 2021

Публичен търг с явно наддаване на 18.01.2022 г. от 10,30 ч.

2021-12-31T10:42:47+02:00декември 31st, 2021|

Община Костенец на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 55, чл. 84 от Наредба за общинската собственост, в изпълнение на Решение № 155 по Протокол № 17 от заседание на Общинска съвет – Костенец, проведено на 28 октомври 2021 година обявява публичен търг с явно наддаване на 18.01.2022 г. от 10,30 ч. за продажба на движима вещ [...]

31 12, 2021

Публичен търг с явно наддаване на 18.01.2022 г. от 13,30 ч.

2021-12-31T10:43:35+02:00декември 31st, 2021|

Община Костенец на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 55, чл. 84 от Наредба за общинската собственост, в изпълнение на Решение № 129 по Протокол № 13 от заседание на Общинска съвет – Костенец, проведено на 26 август 2021 година обявява публичен търг с явно наддаване на 18.01.2022 г. от 13,30 ч. з