2021 г.

Решение № СО-71-ЕО/2021 на РИОСВ-София за преценяване на необходимостта на екологична оценка на ПООС и ПУО на община Костенец 2021-2027 – публикувано на 20.12.2021 г.

Програма за опазване на околната среда и общинска програма за управление на отпадъците 2021-2027 г. – публикувано на 15.12.2021 г.

Информация за инвестиционно предложение – „Реконструкция и благоустрояване на „Реконструкция и благоустрояване на улица „Свети Георги” – гр. Костенец” –етап 1 с дължина 650,00м. и етап 2 с дължина 137,48м, „Реконструкция и благоустрояване на улица „Шипка” – гр. Костенец” с дължина 430,67 м. и „Реконструкция и благоустрояване на улица „Стадионна” – гр. Костенец” с дължина 310,00 м“ – публикувано на 10.12.2021 г.

Информация за инвестиционно предложение „Рекреационна зона за курорт с външна връзка в ПИ090034, ЕКАТТЕ 58863, местност „Ваневица”, землище на с. Пчелин, община Костенец, област Софийска“ – публикувано на 30.11.2021 г.

Информация за инвестиционно предложение „Преустройство на приемо-предавателна станция SFO0055.A004 „MOMIN PROHOD“ с честотен обхват 900/1800 MHz“ – публикувано на 16.11.2021 г.

Информация за инвестиционно предложение „Модернизация на земеделското стопанство“ в поземлен имот № 315016, в землището на с. Костенец, община Костенец – публикувано на 29.09.2021 г.

Информация за инвестиционно предложение „Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“ – публикувано на 23.09.2021 г.

Информация за инвестиционно предложение „Пристройка и промяна на предназначението на производствен обект в цех за производство на хранителни добавки и безалкохолни негазирани напитки” – публикувано на 12.07.2021 г.

Открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Башница, с цел „Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект„ – публикувано на 15.06.2021 г.

Информация за инвестиционно предложение „Изграждане на претоварна станция с общинска площадка за разделно събиране на отпадъците в Костенец за общините Костенец, Долна баня и Ихтиман за екологосъоъбразно и икономически ефективно постигане на целите за материално рециклиране за общините“ – публикувано на 10.05.2021 г.

Информация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда и мандра” в поземлен имот с пл. №6547, кв.40, гр. Костенец, община Костенец – публикувано на 10.05.2021 г.

Информация за инвестиционно предложение „Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект„ – публикувано на 09.04.2021 г.

Информация за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец” в УПИ VI-1519, 1772, 1647, кв.135, гр. Костенец, община Костенец – публикувано на 15.03.2021 г.

Информация за инвестиционно предложение „Подмяна на водопровод, реконструкция и благоустрояване на ул. „Стефан Караджа” и ул. „Перуника” – гр. Костенец” – публикувано на 23.02.2021 г.

Обява – инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и мандра” в поземлен имот с пл. №6547, кв.40, гр. Костенец – публикувано на 09.02.2021 г.

2020 г.

Информация за инвестиционно предложение „Ремонт и реконструкция на многофункционална спортна зала към ОУ „Христо Смирненски”, гр. Момин проход, УПИ II, кв. 25 по ЗРП на гр. Костенец” – публикувано на 23.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение – „Атмикс“ ООД – публикувано на 16.11.2020 г.

Информация за инвестиционно предложение „Залесяване и поддръжка на територии в община Костенец“ – оттеглено – публикувано на 13.10.2020 г.

Инвестиционно предложение – „Изграждане на претоварна станция с общинска площадка за разделно събиране на отпадъците в Костенец за общините Костенец, Долна баня и Ихтиман за екологосъоъбразно и икономически ефективно постигане на целите за материално рециклиране за общините“ – публикувано на 04.09.2020 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост – „ФАЙЪРПРОДЪКТС ПЛАМ БЪЛГАРИЯ“ ООД – публикувано на 05.08.2020 г.

Обява до заинтересовани