Община Костенец съобщава на всички заинтересовани лица, че в ДВ бр. 74 от 07.09.2021 г. са публикувани обяви за приети кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на недвижимите имоти за землищата на с.Долна Василица и гр.Костенец, гр.Момин проход, с.Горна Василица, с.Костенец, с.Очуша, с.Подгорие и с.Пчелин, община Костенец, които са в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.
С посочените КККР може да се запознаете в Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър с електронен адрес: https://kais.cadastre.bg.
Справки по кадастралните карти и кадастралните регистри ще се извършват в сградите на Общинска администрация – Костенец и в съответните кметства при представяне на документ за собственост.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 07.10.2021 г. вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област на следния e-mail: sofia.oblast@cadastre.bg или през КАИС портала или да ги входират в регистъра за възражения в сградата на община Костенец.

Информация относно извършване на проверка на поземлен имот в кадастрална карта и кадастрални регистри

Образец възражение по кадастрална карта и кадастрални регистри