Находище „Костенец” е разположено в подножието на Костенския водопад на р.Чавча, където е създаден и продължава да се развива курорт Вили Костенец. Районът на находището принадлежи към североизточните склонове на Рила планина. До находището има пътна мрежа.

   Естественото проявление на находище на минерална вода „Костенец” е било чрез минерални извори. Известност придобиват, за разлика от повечето естествени находища на минерални води, сравнително скоро – в края на ХІХ век. Сред местното население са били известни под името „Жежката вода”.

   Според съществуващите предания е имало „седем гьола” от топли извори, които при голямо наводнение са се изгубили. След това минералната вода е започнала да извира от две близки една до друга пукнатини в гранита, непосредствено до водопада.

    В края на 1938г. и началото на 1939г. под ръководството на инж. Б. Радославов са започнали проучвателни и каптажни работи на минералните извори.

   За увеличаване на дебита на минералната вода, поради „недостатъчния и непостоянен дебит”, както и за изясняване на геоложките, хидрогеоложките и геотермичните условия през 1961-1976г. се провеждат специализирани хидрогеоложки проучвания. Първия етап на проучването включва периода 1961 – 1962г. През този период от ИПП „Водоканалпроект” е прокаран сондаж 1хг. Вторият етап от проучването е в периода 1971-1976г., когато са прокарани два сондажа № 2хг и №3хг. Каптаж №1хг в момента представлява закрита камера. Достъп до сондажа без разрушаване на част от камерата е невъзможен. Сондаж № 3 хг, последният прокаран сондаж при усвояване на находището, много скоро – след 1 година е ликвидиран чрез циментация, поради активизиране на свлачище в района.

   Сондаж 2 хг е единственият сондаж, чрез който има техническа възможност за усвояване на находището. Самият каптаж представлява камера с размери 3,30м х 5,00м като пода на каптажа е стъпаловидно оформен. Температурата на водата е 46°С. Минералната вода от находище „Костенец” се характеризира като хипертермална, слабоминерализирана, хидрокарбонатно-сулфатно-натриева, флуорна, слаборадиоактивна.

   На този етап за находище „Костенец” има утвърдени експлоатационни ресурси със Заповед № РД-488/20.07.2011г. на МОСВ. Съгласно тази заповед са утвърдени в категория „А” – 13,00л/с и категория „Б” – 2,00л/с или общо за находището – 15,00л/с.

   На този етап със Заповед МЗ№РД-09-143/13.05.2005г. и МОСВ№РД-534/27.05.2005г. са учредени санитарно – охранителните зони за находище „Костенец”.

Обявления:

Обявление 1 – натиснете тук

Обявление 2 – натиснете тук

Обявление 3 – натиснете тук

Обявление 4 – натиснете тук

Обявление 6 – натиснете тук

Обявление 9 – натиснете тук

Обявление 10 – натиснете тук

Обявление 11 – натиснете тук

Обявление 12 – натиснете тук

Обявление 13 – натиснете тук

Обявление 14 – натиснете тук

Обявление 15 – натиснете тук

Обявление 16 – натиснете тук

Обявление 17 – натиснете тук

Обявление 18 – натиснете тук

Обявление 20 – натиснете тук

Обявление 21 – натиснете тук

Обявление 22 – натиснете тук

Обявление 23 – натиснете тук

Разрешителни:

Разрешителното за водов